Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 854/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Dorota Kozarzewska

SR (del.) Tomasz Kalsztein

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 roku

na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa W. B. sądowego zarządcy nieruchomości przy ul. (...) w Ł.

przeciwko Gminie Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. akt I C 17/15

I.  z apelacji Gminy Ł. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Gminy Ł. na rzecz W. B. sądowego zarządcy nieruchomości przy ul. (...) w Ł. kwotę 236,28 zł (dwieście trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 25,38 zł (dwadzieścia pięć złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia 16 września 2013 roku do dnia zapłaty;

- 210,90 zł (dwieście dziesięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 28 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda W. B. sądowego zarządcy nieruchomości przy ul. (...) w Ł. na rzecz pozwanego Gminy Ł. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w całości;

II.  oddala apelację Gminy Ł. w pozostałej części;

III.  zasądza od powoda W. B. sądowego zarządcy nieruchomości przy ul. (...) w Ł. na rzecz pozwanego Gminy Ł. kwotę 1.943,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  oddala apelację powoda w całości;

V.  zasądza od powoda W. B. sądowego zarządcy nieruchomości przy ul. (...) w Ł. na rzecz pozwanego Gminy Ł. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSO D. K.SSO Z. S. SSR T. K.