Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2015r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski

Protokolant: prot. sąd. Anna Kustra

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w N.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko A. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  kosztami postępowania obciąża powoda.

Sygn. akt I C 1/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 maja 2015 roku

Strona powodowa (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W., w pozwie wniesionym w dniu 11 września 2014 roku do Sądu Rejonowego w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wniosła o zapłatę od pozwanego A. G. kwoty 616,76 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 12 września 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych (k. 1-4).

W uzasadnieniu żądania pozwu strona powodowa wskazała, iż zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia w dniu 18 lipca 2012 roku, z której pozwany nie uiścił wymaganej składki OC w kwocie 616,76 złotych wraz z odsetkami, które to kwoty składają się na dochodzone pozwem roszczenie.

W dniu 15 września 2014 roku Referendarz Sądu Rejonowego w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k. 5).

Pozwany A. G. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty (k. 6 - 12), w którym podniósł, że powództwo nie jest zasadne, z uwagi na okoliczność, iż na dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia wypowiedział tę umowę, poprzez wysłanie pisma pocztą, w związku z czym polisa nie uległa przedłużeniu.

Z uwagi na powyższe, postanowieniem z dnia 17 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do tut. Sądu (k. 28).

Na rozprawie w dniu 12 maja 2015 roku (k. 81) pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Oświadczył, że wypowiedzenie umowy zostało nadane listem poleconym w dniu 17 lipca 2012 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany A. G. zawarł w dniu 16 lipca 2011 roku z (...) S.A. umowę ubezpieczenia OC samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) z okresem ubezpieczenia od 18 lipca 2011 roku do dnia 18 lipca 2012 roku.

Dowód: kopia polisy – k. 44

W dniu 17 lipca 2012 roku pozwany nadał listem poleconym na adres oddziału strony powodowej w R. pismo, w którym oświadczył o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Pismo to zostało odebrane przez placówkę strony powodowej w dniu 19 lipca 2012 roku.

Dowód: kopia pisma wraz z dowodem nadania - k. 19, kopia pisma z adnotacją o dacie odbioru – k. 43.

Pozwany zawarł z innym ubezpieczycielem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów na okres od 19 lipca 2012 roku do dnia 18 lipca 2013 roku.

Dowód: kopia polisy – k. 21 – 22

W dniu 20 czerwca 2014 roku strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 482,00 złotych.

Dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty – k. 42

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił na podstawie wyżej przywołanych dowodów.

W toku sprawy strony nie kwestionowały ani ich autentyczności, ani zawartych w nich treści, ograniczając swoją argumentację do kwestii prawnych, a więc skutków jakie winny być z określonych faktów wywodzone.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo, jako niezasadne, podlegało oddaleniu.

W przedmiotowej sprawie bezsporny pozostawał fakt, że pozwanego A. G. z powodowym (...) Towarzystwem (...) z siedzibą w W. łączyła ważna umowa ubezpieczenia obowiązkowego z okresem ubezpieczenia od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 18 lipca 2012 r. Okolicznością sporną było natomiast to, czy pozwany skutecznie wypowiedział tę umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zdaniem Sądu, przedmiotowa umowa ubezpieczenia została skutecznie wypowiedziana przez pozwanego A. G.. Jak wynika bowiem z zebranych w sprawie dowodów w postaci m.in. kserokopii wypowiedzenia ubezpieczenia OC z dowodem nadania, pozwany w dniu 17 lipca 2012 r. nadał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia listem poleconym. W ocenie Sądu, takie wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą nadania pisma obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy listem poleconym.

Takie stanowisko znajduje oparcie w treści przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia przedmiotowej umowy. Zgodnie z tym przepisem, zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym. Zdaniem Sądu, z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, iż ustawodawca zrównał w skutkach potwierdzenie odbioru przez ubezpieczyciela otrzymania pisma klienta - z nadaniem przez tego ostatniego listu poleconego. Należy zaznaczyć, że gdyby to nie samo nadanie listu poleconego, a jego otrzymanie przez ubezpieczyciela miało decydować o zachowaniu terminu przewidzianego w tej ustawie, to nie miałoby żadnego sensu ograniczenie ustawowe, iż pismo winno być wysłane listem poleconym. Mogłoby być bowiem wysłane w jakikolwiek sposób, skoro i tak decydowałaby data jego wpływu do zakładu ubezpieczeń. Ponadto, ustawodawca nie określił wprost w przepisach omawianej ustawy, że decydujący jest moment otrzymania zawiadomienia (oświadczenia) przez ubezpieczyciela. Skoro w ustawie tej brak jest zapisu, iż nowa umowa zostaje zawarta, jeżeli zakład ubezpieczeń nie otrzyma najpóźniej na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, powiadomienia o wypowiedzeniu umowy, uznać trzeba, iż wystarczające jest wysłanie w ustawowo zakreślonym terminie, listem poleconym, zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy. Zgodnie z jednoznaczną treścią art. 28 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. W powyższym przepisie nie ma mowy o dokonaniu wypowiedzenia, a jedynie o powiadomieniu w sposób w nim określony.

Zdaniem Sądu, za zasadnością przyjętego w niniejszej sprawie stanowiska przemawia brzmienie art. 18 w/w ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, gdzie ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął, że za chwilę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Należy także zauważyć, iż ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zawiera specjalne unormowania prawne dotyczące umów ubezpieczenia obowiązkowego, a przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 61 k.c., do tych umów stosuje się jedynie w sprawach nieuregulowanych w ustawie. Ustawa ta stanowi lex specialis wobec przepisów kodeksu cywilnego i zgodnie z regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali wyłączone jest stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie spraw uregulowanych w ustawie (zatem art. 18 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia przedmiotowej umowy w zakresie nim uregulowanym wyłącza stosowanie art. 61 k.c.).

Trzeba mieć również na uwadze fakt, że w niniejszej sprawie pozwany występuje jako konsument, w związku z czym, nie można dokonywać wykładni sprzecznej z interesem konsumenta, który jest w sposób szczególny chroniony na zasadach ogólnych.

Tym samym, wobec ustalenia, że pozwany skutecznie wypowiedział umowę w dniu 17 lipca 2012 roku - nie doszło do przedłużenia umowy ubezpieczenia na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy więc stronie powodowej nie przysługuje uprawnienie do uzyskania składki ubezpieczeniowej i brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. i zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu.

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...),

2.  (...)

3.  (...)

N., dnia 1 czerwca 2015 roku

(...)