Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 181/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2011 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Habaj

Protokolant : Karolina Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2011 roku w Ś.

odwołania G. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

w sprawie (...) z dnia 29.04.2011 roku

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej po zmarłym

I.  odwołanie oddala;

II.  zasądza od powódki G. S. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powódka G. S. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 29.04.2011 roku , którą odmówiono jej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża N. S. wobec nie uznania związku pomiędzy jego zgonem a chorobą zawodową. W uzasadnieniu powódka wskazała na okoliczności uzasadniające , jej zdaniem , odwołanie a wskazujące na związek rozpoznanej choroby zawodowej ze zgonem.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów procesu w wysokości 120 zł. W uzasadnieniu powołano się na stwierdzony przez lekarza orzecznika brak związku pomiędzy chorobą zawodową a zgonem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

N. S. pracował 12 lat jako górnik dołowy. Pozostawał pod kontrolą Poradni P. . w 1967 roku rozpoznawano u niego pylice płuc – punkcikowa ta rozproszoną 2p. , w 2002 roku rozpoznano pylicę płuc drobnoguzkową 2q i guzowatą typu B. Ostatnie orzeczenie PP pochodzi z 2008 roku i nie odnotowano progresji zmian. Pylica płuc nie powodowała zaburzeń wydolności oddechowej, badania spirometryczne i gazometryczne były prawidłowe.

W 2010 diagnozowany w O.. Pulmonologii z powodu krwioplucia i podejrzenia guza płuca prawego. Guza nie potwierdzono

Badania wykazały guza nerki. Leczony z powodu zapalenia żył podudzia , brał leki przeciwzakrzepowe

Pylica płuc u denata przebiegała w miarę łagodnie, z niewielką progresją zmian radiologicznych , bez zaburzeń układu oddechowego. Nie powodowała zaburzeń wydolności oddechowej , która w przypadku pylicy jeżeli występuje to rozwija się latami , nie występuje nagle. Pylica płuc jeżeli wywołuje zaburzenia wydolności oddechowej, są one poprzedzone występowaniem zaburzeniami wentylacji płuc , zaś tego typu zmian u męża powódki nie stwierdzono, badanie spirometryczne z grudnia 2010 był prawidłowe. Zaburzenia gazometryczne ze stycznia/lutego 2011 wynikały z ogólnego stanu zdrowia , poprzedzającego zgon w dniu 5.02.2011

Pylica płuc nie była też przyczyną ani współprzyczyną zgonu męża powódki.

Dowód: akta ZUS

opinia pulmonologa k.25-26, 43

dokumentacja lekarska

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył :

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( DZ U z dnia 28 listopada 2002 roku , nr199 , poz. 1673 ze zmianami ) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek ( … ) choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

A zatem podstawową przesłanką stanowiącą o prawie do przedmiotowego świadczenia jest związek pomiędzy zgonem a chorobą zawodową , a w niniejszej sprawie takiego brak.

A zatem podstawową przesłanką stanowiącą o prawie do przedmiotowego świadczenia jest związek pomiędzy zgonem a chorobą zawodową , a w niniejszej sprawie związku takiego nie stwierdzono. Samo stwierdzenia choroby zawodowej nie stanowi o tym ,że musiała ona być przyczyną lub współprzyczyną zgonu. Mogła ona być – jak w tym przypadku – jedną ze współistniejących chorób , nie mających wpływu na okres przeżycia.

Sąd w tym zakresie oparł się na ustaleniach opinii bezstronnego biegłego sądowego , która to opinia stanowi wnikliwa analizę zarówno stanu zdrowia męża powódki przed śmiercią , jak i przyczyn , dla których zgon nastąpił. Biegła stwierdziła, iż pylica płuc u denata przebiegała w miarę łagodnie, z niewielką progresją zmian radiologicznych a bez zaburzeń układu oddechowego. Nie powodowała zaburzeń wydolności oddechowej i nie była też przyczyną ani współprzyczyną zgonu męża powódki.

Sąd nie znalazł podstaw aby kwestionować ustalenia i wnioski opinii lub powoływać innego biegłego i uznał opinię oraz wnioski w niej zawarte za w pełni miarodajne..

Opinia biegłych zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego materiału wtedy, gdy potrzebne są wiadomości specjalne. Podlega jak inne dowody ocenie wg. art.233§ 1 kpc, lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny, które stanowią zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii nie jest więc przedstawienie faktów lecz ich ocena na podstawie wiadomości specjalnych.

Dlatego też Sąd w oparciu o powyższe i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477 14 §1 kpc oddalił odwołanie. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc w związku z § 2 ust.2 w zw. z §11 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( DZ U nr 163 , poz. 1349 ). Zgodnie z tymże przepisem stawka minimalna w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego wynosi 60 zł.