Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 363/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ewa Rusin

Protokolant:

Ewa Ślemp

przy udziale B. C. Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r.

sprawy K. R.

syna J. i L. z domu R.

urodzonego (...) w S.

oskarżonego z art. 226§1 kk, art. 224§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 16 lutego 2015 r. sygnatura akt VI K 701/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną orzeczenia o karze łącznej pozbawienia wolności w punkcie III jego dyspozycji zamiast art. 91 § 2 k.k. przyjmuje przepisy art. 85-86 § 1 k.k.;

II.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym zaliczając wydatki za to postępowanie na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV Ka 363/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Kłodzku wyrokiem z dnia 16 lutego 2015 roku, sygn. akt VI K 701/14:

I.  oskarżonego K. R. uznał za winnego tego, że w dniu 26 października 2014 roku w miejscowościach Ś.N. województwa (...), znieważył funkcjonariuszy publicznych w osobach sierż. sztab. M. K. oraz sierż. S. R., podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych w ten sposób, że w czasie podjętej interwencji a następnie zatrzymania używał wobec funkcjonariuszy słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, to jest popełnienia czynu z art. 226 § 1 kk i za to na podstawie art. 226 § 1 kk wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego K. R. uznał za winnego tego, że w dniu 26 października 2014 roku w miejscowości Ś., województwa (...), działając w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego sierż. S. R. do zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania, użył wobec niego przemocy w ten sposób, że go odepchnął, to jest popełnienia czynu z art. 224 § 2 kk i za to na podstawie art. 224 § 2 kk wymierzył mu karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 91 § 2 kk połączył orzeczone w pkt I i II wyroku kary pozbawienia wolności i orzekł karę łączną 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu zawiesił tytułem próby na okres lat 2 (dwóch);

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego w całości od obowiązku zapłaty na rzecz skarbu Państwa kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek tegoż Skarbu Państwa.

Z wyrokiem tym w części orzeczenia o karze nie pogodził się Prokurator. Na podstawie art. 438 pkt 1 kpk wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisu prawa materialnego, a to art. 91 § 2 kk przez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu jako podstawy wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności K. R., podczas gdy Sąd powinien powołać w przedmiotowej sprawie przepis art. 85 kk i art. 86 § 1 kk.

Podnosząc ten zarzut apelujący wniósł o zmianę pkt. 3 części dyspozytywnej wyroku poprzez wyeliminowanie art. 91 § 2 kk i orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk utrzymując w mocy rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest w pełni zasadna.

Przywołany w pkt. III dyspozycji wyroku przepis art. 91 § 2 kk stosuje się w razie wymierzenia kary łącznej w warunkach wskazanych w tym przepisie, tj. o ile łączeniu podlegają kary m.in. wymierzone za ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 kk. W niniejszej sprawie oskarżony został skazany za dwa czyny z art. 226 § 1 kk i art. 224 § 2 kk, pozostające w zbiegu realnym, zatem w warunkach o jakich mowa w art. 85 kk.

Z tej przyczyny za podstawę kary łącznej pozbawienia wolności jak w pkt. III dyspozycji wyroku należało przyjąć art. 85 – 86 § 1 kk, tak też zaskarżony wyrok skorygowano.

Względy słuszności przemawiają za zwolnieniem oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych postępowania apelacyjnego art 636 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk).