Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 113/14/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krystian Markiewicz

Protokolant Agnieszka Ślusarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 roku w K.

sprawy z powództwa M. S., J. S.

przeciwko (...) - (...)Spółce Akcyjnej
w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 2.417,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.