Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 206/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Słowiok-Janus

Protokolant: Agnieszka Gutowska, Anna Frydrychowska, Alicja Sieczych, Anna Tomczuk, Agata Chruścińska

z udziałem Prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota: Radosława Jancewicza, Marcina Kalety,

oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola: Kamila Kruszewskiego, Przemysława Załuski, Elżbiety Karwowskiej, Adama Błociek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 września 2014 roku, 18 grudnia 2014 roku, 19 lutego 2015 roku, 10 kwietnia 2015 roku, 7 maja 2015 roku, 9 lipca 2015 roku, 10 września 2015 roku, 29 października 2015r.

sprawy

I. M. Z., s. W. i A. z d. T., urodz. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

1) w dniu 24 lipca 2012 r., pełniąc służbę jako funkcjonariusz Straży Granicznej na stanowisku kontroli bagażu rejestrowanego na terenie Portu Lotniczego (...) w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż dokonał samodzielnego otwarcia walizki podróżnej oraz zabrał z niej w celu przywłaszczenia torbę z zawartością aparatu fotograficznego C. (...), dwóch obiektywów marki C. i S. oraz zasilacza i lampy błyskowej, o łącznej wartości 1 100 zł, na szkodę (...)w W.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2) w dniu 3 grudnia 2011 r., pełniąc służbę jako funkcjonariusz Straży Granicznej na stanowisku kontroli bagażu rejestrowanego na terenie Portu Lotniczego (...) w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż dokonał samodzielnego otwarcia bagażu oraz zabrał z niego w celu przywłaszczenia laptop marki S. (...) o nr seryjnym (...), o wartości ok.1 500 zł, na szkodę K. R.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. D. Z., s. W. i A. z d. T., urodz. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

w nieustalonym dokładnie czasie, w okresie przed 24 lipca 2012 r. w C. przyjął rzecz uzyskaną z czynu zabronionego kradzieży na szkodę K. R. w postaci laptopa marki S. (...) o nr seryjnym (...), o wartości ok.1 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia czynu, z tym, że ustala iż działał on na szkodę interesu publicznego i tak opisany czyn kwalifikuje z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 ( trzech) pozbawienia wolności oraz karę 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

2.  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia czynu, z tym, że ustala iż działał on na szkodę interesu prywatnego i tak opisany czyn kwalifikuje z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

3.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) w zw. z art. 4 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone w punktach pierwszym i drugim sentencji wyroku łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny określając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

4.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) w zw. z art. 4 § 1 k.k. karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie trzecim sentencji wyroku warunkowo zawiesza na okres próby lat 4 (czterech);

5.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. Z. zakaz zajmowania stanowisk w Straży Granicznej na okres 5 (pięciu) lat;

6.  na podstawie art. 63 § 2 k.k. w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1363) w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonego wobec oskarżonego M. Z. w punkcie piątym sentencji wyroku środka karnego zalicza okres rzeczywistego stosowania w sprawie od dnia 25 lipca 2012 roku środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych Funkcjonariusza Straży Granicznej uznając, że jeden dzień stosowania środka zapobiegawczego jest równy jednemu dniowi wykonywania środka karnego;

7.  uniewinnia oskarżonego D. Z. od popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia;

8.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić oskarżonemu M. Z. dowody rzeczowe w postaci telefonu (...) model (...) oraz karty (...) nr (...) zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego i przechowywanych w Magazynie Dowodów Rzeczowych (...), wyszczególnionych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/DRZ 6927-6928/12/130/11 pod poz. 1 i 2;

9.  na podstawie 632 pkt 2 k.p.k. stwierdza, że koszty procesu wobec D. Z. ponosi Skarbu Państwa i w związku z powyższym na podstawie art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 3 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 461)

10.  na podstawie 627 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 30 czerwca 1973 r. Nr 27, poz. 152 ze zm.) zasądza od skazanego M. Z. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 3.685,50 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), w tym 1.300 (tysiąc trzysta) zł tytułem opłaty.