Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 563/15

POSTANOWIENIE

Dnia 31 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa M. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Żninie, zawartego w punkcie 5 wyroku z dnia 14.04.2015 roku, sygn. akt IX C 212/14

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten tylko sposób, że odstąpić od obciążenia powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi.

Sygn. akt II Cz 563/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Szubinie w IX Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Żninie wyrokiem z dnia 14.04.2015 roku zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.11.2010 roku do dnia zapłaty oraz ustalił, iż pozwany będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne skutki wypadku z dnia 5.04.2000 roku, które wystąpią w przyszłości u powoda. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. W punkcie 4 wyroku Sąd Rejonowy zniósł koszty procesu między stornami a w punkcie 5 wyroku nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Szubinie z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych od pozwanego i z zasądzonego na rzecz powoda świadczenia kwoty po 1.449,46 zł.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że powód z tytułu zapłaty domagał się ostatecznie zasądzenia kwoty 30.000 zł a Sąd orzekając w tym zakresie za zasadne uznał żądanie dotyczące zasądzenia kwoty 15.000 zł z tytułu zadośćuczynienia. Sąd uznał, że w związku z tym roszczenie zostało uwzględnione w połowie i dlatego na mocy art. 100 kpc oraz art. 113 ust. 1 i 2 uksc orzekł o kosztach obciążając kosztami sądowymi tj. opłatą i wynagrodzeniami biegłych strony w równym stopniu.

Zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych zawarte w punkcie 5 wyroku z dnia 14.04.2015 roku wniósł powód, zaskarżając je w części, w której to powód został obciążony kwotą 1449,46 zł z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Powód zarzucił postanowieniu naruszenie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 kpc poprzez jego niezastosowanie wobec powoda i zasądzenie od niego kwoty 1449,46 zł z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych, podczas gdy w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek uzasadniający odstąpienie od obciążania powoda kosztami. Nadto powód zarzucił naruszenie art. 102 kpc poprzez jego niezastosowanie pomimo, że w sprawie zachodzi szczególny przypadek uzasadniający nieobciążanie powoda kosztami sądowymi.

Mając powyższe na uwadze powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uznanie, iż powód nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Szubinie nieuiszczonych kosztów sądowych w wysokości 1449,46 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należy uznać za zasadne. Sąd Okręgowy podziela zarzut podniesiony w zażaleniu, iż w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 113 § 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Artykuł ten daje sądowi możliwość odstąpienia od przewidzianego w ust. 2 obciążenia kosztami strony, której czynność spowodowała ich powstanie w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Ocena owych wypadków zależy od swobodnej, choć nie dowolnej, oceny sądu (art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.s.s.c.), przy czym chodzić tutaj będzie w szczególności o względy słuszności analogicznie do tych branych pod uwagę na gruncie art. 102 k.p.c.

Podkreślić należy, iż wcześniejszym postanowieniem Sąd Rejonowy zwolnił powoda od kosztów sądowych w całości z uwagi na szczególnie trudną sytuację materialną powoda.

W ocenie Sądu Okręgowego ta sytuacja powoda nie uległa zmianie po przyznaniu mu zasądzonej wyrokiem kwoty. Dochody powoda są nadal bardzo niskie, nie uległa również istotnej zmianie jego sytuacja rodzinna i zdrowotna.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności a także charakter sprawy, w której koszty sądowe powstały należało uwzględnić zażalenie powoda.

Dlatego też Sąd Okręgowy na mocy art. 386 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 113 § 4 uksc zmienił zaskarżone postanowienie w zakresie w jakim dotyczyło ono powoda i odstąpił od obciążania powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi.