Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ca 806/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca SSO Renata Wanecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 13 stycznia 2016r. w P.

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K.

przeciwko E. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 7 maja 2015 r.

sygn. akt I C 148/15 upr.

oddala apelację.

Sygn. akt IV Ca 806/15

UZASADNIENIE

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. w pozwie złożonym w postępowaniu upominawczym przeciwko E. M. domagał się zasądzenia kwoty 5.998,47 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP liczonymi od dnia 28 października 2014r. od kwoty 1.729,79 zł. W uzasadnieniu powód wskazał, że na podstawie umowy cesji zawartej z (...) Bankiem S.A. w dniu 6 czerwca 2014r. nabył on wierzytelność wobec E. M. wynikającą z umowy nr NP. (...).

Sąd nie wydał nakazu zapłaty i skierował sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie, wniosła jedynie o usprawiedliwienie swojej nieobecności na rozprawie, ze względu na stan zdrowia.

Wyrokiem zaocznym z 7 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Płocku w sprawie I C 148/15 upr. oddalił powództwo.

Apelację od wyroku złożył powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K., zaskarżając go w całości i zarzucił:

1.  naruszenie postanowień umownych, tj. § 1 pkt. 6 oraz § 2 pkt. 9 załączonej do pozwu umowy pożyczki nr (...) z 9 sierpnia 2006r. poprzez ich niezastosowanie i błędne uznanie, że powód nie wykazał podstawy oraz wysokości dochodzonych odsetek umownych i karnych;

2.  naruszenie przepisów postępowania cywilnego, mające istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie:

- art. 339 § 2 kpc poprzez przyjęcie za nieudowodnione twierdzenia powoda, w tym w szczególności w zakresie postawy oraz wysokości dochodzonej należności w sytuacji, gdy pozwana nie kwestionowała tych twierdzeń;

- art. 227 kpc w zw. z art. 233 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oraz błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na błędnym przyjęciu, iż powód nie udowodnił podstawy oraz wysokości dochodzonej należności, pomimo iż z załączonych do pozwu dokumentów wynikało, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości objęta została niniejszym pozwem należność.

Mając powyższe na uwadze, powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie na jego rzecz należności dochodzonej pozwem oraz kosztów procesu za obie instancje.

Ponadto apelujący wniósł o przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści apelacji, w tym umowy pożyczki zawartej w dniu 9 sierpnia 2006r. między E. M., a (...) Bankiem S.A.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ponieważ postępowanie dowodowe przed Sądem II instancji nie było przeprowadzone, stosownie do treści art. 505 13 § 2 kpc, uzasadnienie wyroku ograniczone zostało do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Apelacja jest niezasadna.

Zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd I instancji nie dopuścił się naruszenia art. 339 § 2 kpc. Przepis ten stanowi, że w wypadku, gdy zachodzą przesłanki do wydania wyroku zaocznego, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą chyba że - budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Sąd II instancji podziela pogląd, że skoro (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. udokumentował część swoich twierdzeń, to nie powinien czynić tego wybiórczo. Powód załączył do pozwu umowę przelewu, wezwania do zapłaty oraz wyciąg z ksiąg rachunkowych nr (...). Pominięcie dokumentu, z którego wynika wierzytelność nabyta przez

powoda w tych konkretnych okolicznościach mogła budzić wątpliwości co do twierdzeń faktycznych przytoczonych w pozwie.

Natomiast załączenie wspomnianej umowy na etapie postępowania odwoławczego, jest spóźnione i dlatego stosownie do art. 381 kpc Sąd II instancji go pominął, wszak nie było żadnych przeszkód, aby ten dokument został załączony do pozwu, zwłaszcza, że (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. zawodowo zajmuje się nabywaniem wierzytelności, korzysta z profesjonalnej obsługi prawnej i staranne przygotowanie dokumentacji uzasadniającej roszczenie, nie powinno stanowić dla powoda problemu.

Sąd Rejonowy nie dopuścił się naruszenia art. 227 kpc w zw. z art. 233 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oraz nie popełnił błędu w ustaleniach faktycznych. Zaoferowany przez powoda materiał dowodowy Sąd ocenił prawidłowo i wyciągnął właściwe wnioski.

Z tych wszystkich względów, Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 kpc.