Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 163/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2016

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie: SSO Krzysztof Górski

SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 na posiedzeniu niejawnym

w postępowaniu z urzędu dotyczącym (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przy udziale R. O.

o wymuszenie obowiązku złożenia dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe oraz wniosku o wpis do Rejestru

na skutek zażalenia uczestnika R. O. na punkt I postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 marca 2015 roku (sygnatura akt XIII SZ Ns Rej. KRS (...))

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Krzysztof Górski SSO Piotr Sałamaj SSO Leon Miroszewski

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - Sąd Rejestrowy, postanowieniem z dnia 31 marca 2015, nałożył na członka zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. grzywnę w wysokości 1*000 złotych. Wyznaczył mu także 7 dniowy termin do złożenia sprawozdań finansowych spółki za lata 2005-2013, uchwał o ich zatwierdzeniu i podziale zysku lub pokryciu straty, wniosku o wpijanie do rejestru wzmianek o złożeniu wymienionych dokumentów.

Postanowienie to zostało doręczone uczestnikowi R. O. w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej, doręczenie obejmowało pouczenie o prawie do zażalenia.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku uczestnik ten wniósł zażalenie na to postanowienie, przy czym nazwał je apelacją.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c., mającym zastosowanie w niniejszej sprawie z mocy art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym, liczonym od dnia doręczenia postanowienia. W niniejszej sprawie termin ten, uwzględniając datę doręczenia uczestnikowi R. O. postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 31 marca 2015 roku, upłynął w dniu 17 kwietnia 2015 roku. Zażalenie od wzmiankowanego postanowienia zostało wniesione w dniu 23 kwietnia 2015 roku (data nadania), a więc po terminie.

Zgodnie z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu podlega odrzuceniu, również przez sąd drugiej instancji.

Nie ma w niniejszej sprawie znaczenia to, że skarżący nazwał złożony środek odwoławczy apelacją. Mylna kwalifikacja składanego pisma, o ile powoduje uchybienie terminu do jego złożenia, obciąża uczestnika, choćby pozostawał on w błędnym przekonaniu na temat rodzaju przysługującego mu środka, na co w niniejszej sprawie nic nie wskazuje. Choćby błędne zakwalifikowanie pisma, a przez to uchybienie terminowi do jego złożenia, zostało wywołane nieprawidłowym pouczeniem, to pozostaje to bez wpływu na rozpoczęcie biegu do złożenia przysługującego uczestnikowi środka odwoławczego, stanowić zaś może jedynie podstawę do wystąpienia z wnioskiem do przywrócenia terminu do czynności procesowej (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2014 roku, V CZ 75/14).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych wyżej przepisów, należało postanowić jak w sentencji.

SSO Krzysztof Górski SSO Piotr Sałamaj SSO Leon Miroszewski