Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 273/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Woźniak

SSO Natalia Pawłowska- Grzelczak

SSO Patrycja Baranowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2016 roku

w S.

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia uprawnionego G. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w sprawie V GC 297/15

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że udzielić zabezpieczenia roszczenia uprawnionego G. K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie o sygn. akt V GC 557/97 - przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie KM 1190/14 przeciwko G. K..

SSO Natalia Pawłowska- Grzelczak SSO Agnieszka Woźniak SSO Patrycja Baranowska

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego - wyroku zaocznego wydanego w sprawie o sygn. akt V GC 557/97.

Sąd wyjaśnił, że pismem z dnia 12 maja 2015 roku powód wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie W.. M. P..

Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2015 roku powód zobowiązany został do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zabezpieczenie poprzez uzasadnienie wniosku oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

W odpowiedzi na zobowiązanie powód wskazał, że po potrąceniu komorniczym emerytura powoda wynosi 907 zł miesięcznie. Z tego powód musi się utrzymać, ponieść opłaty komunalne oraz przekazać żonie należności alimentacyjne. Wskazał, że jest przeświadczony o tym, że na rozprawie w październiku br. zniesiony zostanie obowiązek ponoszenia obciążeń.

Powołując treść art. 703 1 § 1 i 2 k.p.c. Sąd uznał wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa za nieuzasadniony. Zdaniem Sądu generalne i miało konkretne stwierdzenia powoda nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do udzielenia zabezpieczenia.

Powyższe postanowienie zaskarżył uprawniony domagając się ponownego wnikliwego rozpoznania sprawy. W uzasadnieniu skarżący wskazał między innymi na niejasność motywów zawartych w zaskarżonym orzeczeniu. W kontekście regulacji dotyczących przedawnienia pokreślił również, że trwająca egzekucja z jego emerytury prowadzona na rzecz spółki (...) na podstawie wyroku zaocznego dotyczy rzekomego zadłużenia z okresu od 1992 do 1994 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia okazał się bowiem zasadny.

W pierwszej kolejności za trafny uznać należało zarzut niejasności motywów zawartych w zaskarżonym orzeczeniu. W uzasadnieniu orzeczenia w przedmiocie oddalenia wniosku poza przytoczeniem ustaleń faktycznych i przepisów regulujących kwestię udzielenia zabezpieczania Sąd Rejonowy wskazał jedynie, że generalne i miało konkretne stwierdzenia powoda nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do udzielenia zabezpieczenia. Wskazując, że w myśl przywołanych przepisów kumulatywnymi przesłankami uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, które trzeba spełnić łącznie są uprawdopodobnienie roszczenia i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia Sąd nie odniósł się do ich oceny. Nie wskazał też czy brak uprawdopodobnienia dotyczy obu przesłanek.

W świetle powyższego dla przypomnienia wskazać należy, że godnie z art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Stosownie do art. 730 1 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 k.p.c.).

W art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. określone zostały warunki zabezpieczenia, do których należy:

1)  istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu,

2)  interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wskazane wyżej okoliczności wymagają uprawdopodobnienia.

W ocenie Sądu Okręgowego - odmiennie niż przyjął Sąd Rejonowy - uprawniony uprawdopodobnił zarówno istnienie roszczenia, podlegającego zabezpieczeniu, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Jak wynika z akt sprawy żądanie powoda zawarte w piśmie z dnia 19 lutego 2015 roku zostało potraktowane jako pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku zaocznego wydanego w sprawie o sygn. akt V GC 557/07 oparty o zarzut przedawnienia.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że art. 840 § 1 pkt 2 stwarza podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy już po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia, wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane. Na podstawie regulacji materialnoprawnych do zdarzeń prowadzących do wygaśnięcia zobowiązania, niezależne od woli stron należy między innymi przedawnienie roszczenia.

W tym względzie należy mieć na uwadze, że w myśl art. 125 § 1 roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przepis ten wprowadza zasadę unifikacji z mocy prawa terminów przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organów, wskazanych w komentowanym przepisie. Ustanawia on dziesięcioletni termin takich roszczeń, niezależnie od tego, jaki termin przedawnienia był przewidziany przez właściwe przepisy dla roszczenia danego rodzaju. Skoro zatem tytuł wykonawczy, którego pozbawiana wykonalności domaga się powód powstał w 1997 r. to niewątpliwie do dnia wystąpienia z powództwem (w lutym 2015 r.) upłynął dziesięcioletni termin co do stwierdzonego w tytule roszczenia. Wprawdzie termin przedawnienia, o jakim mowa w art. 125 k.c., podlega ogólnym regułom dotyczącym biegu terminu przedawnienia, w szczególności może on ulegać zawieszeniu i przerwaniu (np. przez wystąpienie przez wierzyciela z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności albo o wszczęcie postępowania egzekucyjnego) niemniej z uwagi na sygnaturę postępowania komorniczego (KM 1190/14) nawet przy założeniu, że bieg przedawniania został przerwany przez czynności podjętą przed komornikiem jako organem powołanym do egzekwowania to i tak powyższe nastąpiło po upływie okresu przedawnienia.

W ocenie Sądu przyjąć należy, że uzasadniony jest także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Prowadzenie egzekucji, w sytuacji gdy za uprawdopodobniony można uznać zarzut przedawniania z pewnością uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, jakim jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Wskazać przy tym należy, że co do zasadny dłużnik może żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego tak długo, jak długo zachodzi potencjalna możliwość wykonania tego tytułu. W wypadku wykonania tytułu wykonawczego dłużnik może wprawdzie domagać się zwrotu wyegzekwowanych świadczeń, niemniej jednak mając na uwadze cel egzekucji i działania komornika nastawione na szybkie odzyskanie wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej przyjąć trzeba, że działania podjęte w toku egzekucji mogą nie uwzględnić interesu ekonomicznego dłużnika. W toku postępowania egzekucyjnego komornik ma bowiem obowiązek prowadzić egzekucję w sposób sprawny, nie może odstąpić od czynności egzekucyjnych, ani ich przerwać.

Zgodnie z art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, w szczególności może zawiesić egzekucję lub postępowanie wykonawcze. W ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnione jest zabezpieczenie roszczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 730 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 pkt 3 orzeczono jak w sentencji.

SSO Natalia Pawłowska- Grzelczak SSO Agnieszka Woźniak SSO Patrycja Baranowska