Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ua 133/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Ewa Chałubińska (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Gocek

Sędzia SO Monika Pawłowska – Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku H. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy

na skutek apelacji wnioskodawcy

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 14 września 2015 roku w sprawie sygn. akt X U 62/15

postanawia:

odrzucić apelację.