Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 393/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział I Cywilny, w składzie:

Przewodniczący SSR Grzegorz Manista

Protokolant sekr. sąd. Aneta Kuleczka

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015r., w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. B.

o zapłatę

1.  zasądza od M. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2.258,89zł / dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy / z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2015r. do dnia 23 listopada 2015r.;

2.  zasądzoną w punkcie 1 kwotę rozkłada na sześć miesięcznych rat, pierwsza rata w wysokości 388,61zł / trzysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy / i pięć kolejnych miesięcznych rat po 400 / czterysta / zł każda z rat, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności, którejkolwiek z rat;

3.  zasądza od M. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 647 / sześćset czterdzieści siedem/ zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 393/15

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015r. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, skierowany przeciwko M. B., w którym powód wniósł o zasądzenie od pozwanego, nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kwoty 2.258,89zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych

/ d. k. 2 – wydruk pierwszej strony akt VI Nc-e 408808/15 Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, k. 2verte - 4– wydruk pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym /.

W dniu 23 marca 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt VI Nc-e 408808/15, w którym nakazał pozwanemu M. B., aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty, zapłacił powodowi (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 2.258,89zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2015r. do dnia zapłaty oraz kwotę 630,38zł tytułem zwrotu kosztów procesu / k. 4v – wydruk nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 23 marca 2015r., sygn. akt VI Nc-e 408808/15 /.

Pozwany M. B. w dniu 13 kwietnia 2015r. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny / d. k. 5 wydruk sprzeciwu pozwanego M. B. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 23 marca 2015r., sygn. akt VI Nc-e 408808/15 /.

Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2015r., Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Łęczycy / d. k. 7 – wydruk postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 20 kwietnia 2015r., sygn. akt VI Nc-e 408808/15 /.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. zawarł, w dniu 13 czerwca 2014r., z (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia. Przedmiotem umowy było objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zdarzeń związanych z pojazdem (...) 95XF.380 EURO (...) 381 km 18/nr rej. (...), nr VIN: (...)

/ okoliczności bezsporne /.

W ramach zawartej umowy powód zobowiązał się do objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu od szkód komunikacyjnych powstałych w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, zaś pozwany zobowiązany był do zapłaty składki ubezpieczeniowej / okoliczności bezsporne /.

Pomiędzy stronami postępowania doszło do wznowienia ubezpieczenia OC, gdyż M. B. przed upływem 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomił na piśmie (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o jej wypowiedzeniu. M. B. nie uiścił określonej przez powoda składki w zakreślonym terminie. Wysokość niezapłaconej składki z tytułu umowy OC wynosi 1.965zł. Kwota powyższa winna być uiszczona w dniu 12 grudnia 2013r. / okoliczności bezsporne /.

M. B. uzyskuje średni miesięczny dochód w wysokości 3.000zł miesięcznie. Ma utrzymaniu żonę, która jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i 10-letniego syna. Pozwany z rodziną mieszka u rodziców i nie posiada żadnego majątku / d. k. 39 – zeznania pozwanego M. B. /.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej w pełni wiarygodnych materiału dowodowego w postaci dowodów z dokumentów i zeznań pozwanego M. B..

Sąd dał wiarę zeznaniom pozwanego M. B. / k. 39 /, który przyznał wszystkie okoliczności podniesione przez powoda. Przyznanie to, w ocenie Sądu, nie budzi wątpliwości .

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zgromadzone w aktach sprawy, albowiem w toku postępowania, nie ujawniła się żadna okoliczność, która podważyłaby wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporne między stronami postępowania jest, iż (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. i M. B. łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pozwany nie kwestionował zasady i wysokości dochodzonego roszczenia. Przyznał, iż jest zobowiązany zapłacić (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 2.258,89zł, na którą składa się niezapłacona składka w wysokości 1.965zł oraz kwota 293,89zł tytułem skapitalizowanych ustawowych odsetek od kwoty wyżej wymienionych składek, wyliczona od dnia następnego po dniu ich wymagalności do dnia wytoczenia powództwa.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, na podstawie art. 805 k.c., Sąd zasądził od M. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2.258,89zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2015r. do dnia 23 listopada 2015r.

O należnych odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 359§1 k.c. art. 481§1 i §2 k.c.

Zgodnie z art. 320 zdanie pierwsze k.p.c., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Założeniem powyższego przepisu jest uczynienie postępowania wykonawczego realnym ze względu na określoną sytuację ekonomiczną i finansową dłużnika.

Szczególnie uzasadnione wypadki w rozumieniu przepisu art. 320 k.p.c. nie muszą, mieć wyjątkowego charakteru. O tym, czy chodzi o szczególnie uzasadnione wypadki, decydują okoliczności konkretnego wypadku. Z reguły chodzić będzie o okoliczności leżące po stronie pozwanego dłużnika, jego sytuację majątkową, finansową, rodzinną, które czynią nierealnym spełnienie przez niego od razu i w pełnej wysokości zasądzonego świadczenia.

Rozłożenie na raty należności na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 320 k.p.c. nie eliminuje konieczności uwzględnienia żądania powoda zasądzenia na jego rzecz odsetek za okres od dnia wydania wyroku zasądzającego świadczenie, powoduje natomiast, że nie przysługują mu odsetki od świadczeń ratalnych za okres pomiędzy wydaniem wyroku a datą płatności poszczególnych rat / tak uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970r., III CZP 11/70, OSNCP 1971/ 4 / 61 /.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną i rodzinną pozwanego, który uzyskując dochód 3.000zł miesięcznie jest jedynym żywicielem trzyosobowej rodziny i zasądzoną kwotę, Sąd na podstawie art. 320 k.p.c., rozłożył na sześć miesięcznych rat, ustalając wysokość pierwszej raty na kwotę 388,61zł i pięć kolejnych po 400zł, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98§1 i §3 k.p.c. obciążając pozwanego, jako stronę przegrywającą sprawę, kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. Na zasądzoną od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 647 złotych złożyły się: opłata sądowa od pozwu – 30zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości – 17zł oraz 600zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, ustalonego na podstawie §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu / tj. Dz. U. z 2013r., poz. 490 ze zm. / .