Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 641/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: SSO Iwona Godlewska

Sędziowie: SO Jarosław Pawlak, SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Sławomira Janikowska

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w P.

przeciwko M. B.

o zapłatę kwoty 21.077,29 zł

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 kwietnia 2015r. sygn. akt XIII GC 619/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. B. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Jarosław Pawlak Iwona Godlewska Beata Matysik