Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 671/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Kozak-Gucwa

Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Guzek

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. w Sosnowcu na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy S.

przeciwko L. D.

o eksmisję

1.  nakazuje pozwanej L. D. opróżnienie z rzeczy i opuszczenie lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w S. przy ulicy (...);

2.  ustala, iż pozwanej nie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego;

3.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki Gminy S. kwotę 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.