Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 974/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska

Protokolant: stażysta Szymon Kamiński

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2015r. w Tucholi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko M. L.

o zapłatę

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. L. kwoty 341, 82 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 maja 2014 r. czyli od dnia wniesienia pozwu, oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w dniu 7czerwca 2012 r. strony zawarły umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. Umowa dotyczyła samochodu F. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Na mocy tej umowy pozwany był zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego w zamian za zapewnianą ochronę ubezpieczeniową składkę. Pozwany nie uiścił tej należności w wysokości 286, 00 zł. Kwota ta wraz z doliczonymi do niej odsetkami ustawowymi należnymi za okres od dnia następnego po dniu płatności do dnia poprzedzającego wytoczenie powództwa stanowi wartość przedmiotu sporu. Nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 13 czerwca 2014 r. uwzględnił powództwo w całości (k. 5).

Pozwany od powyższego nakazu wniósł sprzeciw (k. 5a-7) domagając się oddalenia powództwa wskazując, iż nigdy nie był stroną powyższej umowy, nie był właścicielem samochodu określonego w pozwie i mieszka w T., w związku z tym roszczenie powoda jest bezzasadne.

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowił z uwagi na skuteczne wniesienie sprzeciwu przez pozwanego przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szubinie (k. 8a), a ten – Sądowi Rejonowemu w Świeciu, a obecnie w Tucholi (k. 34).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 7 czerwca 2012 r. powód zawarł z M. L. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. Umowa ta dotyczyła samochodu F. (...) o numerze rejestracyjnym (...). M. L. będący stroną umowy zamieszkuje w M. w województwie (...). Nadany mu numer REGON w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą to (...). Pozwany M. L. zamieszkuje zaś w T., nie był posiadaczem wskazanego samochodu, zaś nadany mu numer REGON w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą to (...).

Dowód: potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia– k. 21-22, wezwanie do zapłaty – k. 23

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę, zaś w myśl art. 822 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Z uwagi na zarzut pozwanego dotyczący braku po jego stronie legitymacji procesowej biernej oraz niewykazanie przez powoda, że umowa ubezpieczenia dotyczy właśnie osoby fizycznej wskazanej w pozwie, uznać należy, że przedmiotowa umowa nie została zawarta przez pozwanego. Tym samym nie można przyjąć, iż wiążą pozwanego obowiązki wynikające z tej umowy a dotyczące zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Z powyższych względów Sąd powództwo oddalił w oparciu o art. 805 § 1 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. a contrario.