Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 195/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Hupa – Dębska (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) A. K., S. (...) spółki jawnej w K.

przeciwko dłużnikowi J. G. (G.)

o świadczenie pieniężne

wobec skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej G. M. w sprawie Km 1091/06

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt I Co 105/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Magdalena Hupa-Dębska SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 195/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej odrzucił na podstawie art. 767' 1 kpc skargę dłużnika J. G. na czynność Komornika Sądowego przy tym Sądzie G. M. - opis i oszacowanie nieruchomości dokonane w sprawie Km 1091/16 uznając, że została ona wniesiona po upływie dwutygodniowego terminu zakreślonego przepisem art. 950 kpc, skoro protokół opisu i oszacowania został sporządzony 12 grudnia 2013 r.. o terminie tym dłużnik był zawiadomiony, a skargę wniósł dopiero 9 stycznia 2014 r. Nie znalazł przy tym Sąd podstaw do podjęcia czynności z urzędu w oparciu o art. 759 § 2 kpc.

W zażaleniu na to postanowienie dłużnik wskazywał na wadliwość opisu i oszacowania oraz podniósł, że postępował zgodnie z pouczeniem Komornika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Dłużnik w istocie nic kwestionuje w nim dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny terminowości wniesienia skargi, którą to ocenę trzeba uznać za prawidłową.

Z akt egzekucyjnych Km 1091/06 wynika, że 27 listopada 2013 r. Komornik stosownie do art. 945 § 1 kpc doręczył dłużnikowi obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania wskazanej w nim nieruchomości informujące również, że protokół z opisu i oszacowania zostanie sporządzony w dniu 12 grudnia 2013 r. (k. 476, 477, 483). Protokół opisu i oszacowania nieruchomości istotnie został sporządzony w dniu 12 grudnia 2013 r., wskazanym w obwieszczeniu. Nie zaktualizowała się zatem potrzeba dodatkowego zawiadomienia uczestników postępowania o ukończeniu opisu i oszacowania (art. 945 § 4kpc).Dwutygodniowy termin do zaskarżenia opisu oszacowania przez dłużnika rozpoczął zatem bieg z dniem 12 grudnia 2013 r. i upłynął 27 grudnia 2013 r. co prawidłowo przyjął Sąd pierwszej instancji. Skarga dłużnika wniesiona 9 stycznia 2014 r. zasadnie została uznana za spóźnioną, a w konsekwencji odrzucona stosownie do art. 767kpc.

Nie ma przy tym wpływu na powyższą ocenę podnoszona przez dłużnika okoliczność pouczenia uzyskanego od Komornika. Rzeczywiście Komornik pomimo zawiadomienia dłużnika o terminie sporządzenia protokołu opisu i oszacowania i dokonania tej czynności we wskazanym terminie - za pismem z 18 grudnia 2013 r. doręczył mu odpis lego protokołu, pod treścią którego umieszczono pouczenie o tygodniowym terminie do zaskarżenia. Niemniej doręczenie to nie miało wpływu na bieg terminu do zaskarżenia opisu i oszacowania. Ponieważ dłużnik był wcześniej zawiadomiony o terminie sporządzenia protokołu opisu i oszacowania, termin do wniesienia skargi rozpoczął bieg od dnia dokonania tej czynności, t.j. (...) (art. 767 § 4 kpc). Sporządzenie i podpisanie protokołu opisu i oszacowania stanowi bowiem o ukończeniu tych że, a zatem o rozpoczęciu biegu dwutygodniowego terminu do zaskarżenia, wskazanego w art. 950kpc. Dodatkowe doręczenie dłużnikowi odpisu protokołu w żaden sposób nic wpływa na bieg termin u ustawowego.

Na marginesie wypada zauważyć, że kierowanie się niejasnym pouczeniem również, nie ma wpływu na bieg terminu ustawowego i może być ewentualną podstawą wniosku o przywrócenie terminu.

W tych okolicznościach zażalenie dłużnika jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc.

SSO Marcin Rak SSO Magdalena Hupa-Dębska SSO Gabriela Sobczyk

"Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym".