Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/2057/10

POSTANOWIENIE
z dnia 5 października 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska


Działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz § 13 ust. ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48 poz. 280), wobec cofnięcia w dniu
30 września 2010 r. odwołania wniesionego przez DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z
o.o., ul. NMP 5e, 59-200 Legnica od czynności Zamawiającego – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernia w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. NMP 5e,
59-200 Legnica kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.


...................................................


Sygn. akt: KIO/2057/10

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul.
Pabianicka 62, 93-513 Łódź (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na „Usługę żywienia pacjentów i personelu jednostek
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11 września 2010 r. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod nr 2010/S 177-270360.
Odwołujący – DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. NMP 5e, 59-200
Legnica wniósł odwołanie, które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21
września 2010 r. (dalej: „Odwołujący”).
Pismem z dnia 30 września 2010 r. przed otwarciem posiedzenia Izby, Odwołujący
cofnął odwołanie wniesione w dniu 21 września 2010 r.

Uwzględniając powyższe Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba postanowiła
zwrócić na rzecz Odwołującego się 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2010 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. nr 48,
poz. 280) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym.

W oparciu o § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010
roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, ogłoszenie
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu niejawnym
następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby,
a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu. Odpis
postanowienia przesyła się stronom postępowania odwoławczego.


………………………………