Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 451/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2013r.

Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska

Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan

po rozpoznaniu w dniu 08 lipca 2013r. we Włocławku na rozprawie

sprawy M. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania M. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 5 marca 2013r. znak: (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  żądanie przeliczenia wysokości świadczenia przekazuje do rozpoznania i rozstrzygnięcia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T..

Sygn. akt IVU 451/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 5 marca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2013r. emerytury przysługującej M. B. i ustalił jej wysokość na kwotę 1.001,23zł. Po odliczeniu należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wysokość świadczenia do wypłaty wyniosła 855,12zł.

Odwołanie od powyższej decyzji wywiodła M. B., która kwestionując wysokość emerytury po waloryzacji wskazała, że w jej ocenie kwota 962,72zł. powinna być pomnożona przez 100% i dopiero do tego dodane 104%. Nadto podniosła, że domaga się przeliczenia wysokości emerytury, gdyż uwzględnione przy jej wyliczeniu zarobki zostały sfałszowane co miało wpływ na zaniżenie wysokości pobieranego świadczenia.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych podtrzymał całkowicie zaskarżoną decyzję i wniósł o oddalenie odwołania.

Pozwany organ rentowy prezentując sposób dokonanej waloryzacji wskazał, iż podstawę jej przeprowadzenia stanowiły art. 88, 89 i 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( dz. U 2009, Nr 153, poz. 1227).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

M. B. od dnia 5 lutego 1996r. ma ustalone prawo do emerytury. W dniu 28 lutego 2013r. wysokość pobieranej przez nią emerytury wynosiła 962,72zł.

Dowód: okoliczność bezsporna, a nadto decyzja k. 17-18 akt organu rentowego.

Decyzją z dnia 5 marca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2013r. emerytury przysługującej M. B. i ustalił jej wysokość na kwotę 1.001,23zł. Po odliczeniu należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wysokość świadczenia do wypłaty wyniosła 855,12zł. Podstawa wymiaru emerytury po podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji 104,00% od 1 marca 2013r. wynosi 1.132,48zł.

Dowód: decyzja k. 295-296 akt organu rentowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty o załączone do akt rentowych decyzje był co do zasady bezsporny. M. B. nie kwestionowała bowiem faktu pobierania emerytury, wysokości owego świadczenia przed dokonaną nowelizacją, prezentowała jednakże odmienny punkt widzenia w kwestii sposobu dokonanej przez organ rentowy waloryzacji. W ocenie odwołując organ rentowy dokonując waloryzacji należnego jej świadczenia z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 104% winien był kwotę 962,72zł. powiększyć o 104%.

Z zaprezentowaną argumentacją nie sposób bowiem się zgodzić albowiem regulacja dotycząca sposobu przeprowadzenia waloryzacji wypłacanych świadczeń jest jasna i czytelna. I tak zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( dz. U 2009, Nr 153, poz. 1227) emerytury podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Wskaźnik waloryzacji to zaś średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji.

Przenosząc powyższą regulację na kanwę rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że dokonane przez organ rentowy wyliczenie odpowiada prawu. Skoro na dzień 28 lutego 2013r. kwota emerytury M. B. wynosiła 962,72zł. to pomnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji wynoszący w 2013r. 104,00% powoduje, że od dnia 1 marca 2013r. owe świadczenie wynosić winno 1.001,23zł. Jak dowodzi analiza treści zaskarżonej decyzji zaprezentowany sposób wyliczenia został dokonany również przez organ rentowy. Pojmowany zaś przez wnioskodawczynię sposób waloryzacji nie znajduje podstaw w obowiązujących normach prawa ani też regułach matematycznych i jest jedynie jej dowolną interpretacją. Dokonywanie przeliczeń emerytury w sposób zaprezentowany przez M. B. de facto sprowadzałby się do przemnożenia emerytury wskaźnikiem 204% co niewątpliwie nie było zamysłem ustawodawcy.

Mając na uwadze przeprowadzony wywód Sąd Okręgowy dokonał oddalenia odwołania wnioskodawczyni z uwagi na jego bezzasadność o czym orzekł na podstawie art. 477 14§ 1 k.p.c.

Zgłoszone zaś przez wnioskodawczynię zarówno w treści odwołania i podtrzymane na rozprawie w dniu 8 lipca 2013r. żądanie przeliczenia wysokości świadczenia zostało przekazane do rozpoznania i rozstrzygnięcia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o czym orzeczono na podstawie art. 477 10 § 2 k.p.c. Jeżeli bowiem ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy sąd dokonuje jego przyjęcia i przekazuje organowi rentowemu do rozpoznania.

(...)