Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 17/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2016r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

I. P.

przeciwko

(...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki I. P. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie I C 3139/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 17/16

UZASADNIENIE

W pozwie przeciwko (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii powódka I. P. domagała się zapłaty kwoty 58 000 zł z ustawowymi odsetkami do dnia wytoczenie powództwa tytułem naprawienia szkody wywołanej wadliwością wszczepionej endoprotezy i konieczności przeprowadzenia operacji rewizyjnej.

W tej sprawie złożyła też wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez: zobowiązanie pozwanego do zapłaty kwoty 58 000 zł, które - z uwagi na charakter jej roszenia – jest dopuszczalne (w świetle art.753 1 ∫ 1 kpc).

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 17 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia.

Sąd Rejonowy wyjaśnił, że co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (art.731 kpc). Taki wyjątek przewiduje art.753 1 pkt 1 kpc, który w sprawach o sumę potrzebną na koszty leczenia dopuszcza zastosowanie art.753 kpc, a więc udzielenie zabezpieczenia polegającego na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo sumy pieniężnej, a podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Uznał jednak, że w stosunku do skutków, jakie niesie z sobą zapłata w ramach zabezpieczenia kwoty 58 000 zł, powódka nie uprawdopodobniła swojego roszczenia zgłoszonego w sprawie. Co prawda wykazała, że wymaga rewizji endoprotezy prawego biodra, której koszt wynosi 58 000 zł, ale wobec faktu, że poprzednią operację wykonał konkretny szpital, finansował ją NFZ, a pozwany nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności, to jego odpowiedzialność nie jest oczywista. Sąd wziął pod uwagę, że brak zabezpieczenia może stanowić dla powódki dotkliwy problem, ale zważył też, że powódka mogłaby znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji, gdyby udzielono jej zabezpieczenia, z czego sfinansowałaby operację, a po przeprowadzeniu postępowania dowodowego jej powództwo zostałoby oddalone i zmuszona byłaby zwrócić pozwanemu kwotę stanowiąca zabezpieczenie. Na tym etapie postępowania, brak zdaniem Sądu danych, które dostatecznie uzasadniałyby udzielenie tak daleko idącego zabezpieczenia.

W zażaleniu na postanowienie powódka I. P. domagała się jego zmiany i udzielenia zabezpieczenia w sposób określony we wniosku tj. poprzez zobowiązanie pozwanego do zapłaty na rzecz powódki kwoty 58 000 zł.

W istocie wywodziła, że - wbrew ocenie Sądu Rejonowego - wystarczająco uprawdopodobniła swoje roszczenie. Dla jego zabezpieczenia nie jest bowiem wymagane, aby odpowiedzialność pozwanego była oczywista. Fakt, że pozwany nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności nie może stanowić samodzielnej przesłanki do oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Podobnie nie powinna stanowić przeszkody w udzieleniu zabezpieczenia okoliczność, że poprzednią operację wykonał inny szpital, a operacja rewizyjna ma się odbyć w innej placówce.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powódki nie znajduje uzasadnienia. Dla takich roszczeń, jak zgłoszone w sprawie, przepisy kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają możliwość udzielenia zabezpieczenia poprzez nałożenie na stronę pozwaną obowiązku wypłacenia uprawnionemu kwoty potrzebnej na koszty leczenia (art.753 ( 1) § 1 pkt 1 kpc), ale trafna jest ocena Sądu Rejonowego, że w tej sprawie - na tym jej etapie - roszczenie powódki wobec tego pozwanego (producenta (...)) nie zostało wystarczająco uprawdopodobnione. Sąd Rejonowy słusznie zwrócił też uwagę na konsekwencje zbyt pochopnego udzielenia zabezpieczenia, które w istocie prowadziłoby do zaspokojenie powódki. W takiej sytuacji, gdyby powódka wydatkowała kwotę zabezpieczenia na planowaną operację, a postępowanie w sprawie zakończyło się dla niej niepomyślnie, zmuszona byłaby zwrócić pozwanemu tak znaczną kwotę, co niewątpliwie byłoby dla niej dużym obciążeniem, a być może nie mogłaby nawet temu podołać. Zatem jako bardzo roztropne należy ocenić stanowisko Sądu Rejonowego, który zastrzegł, że na tym etapie postępowania posiada zbyt mało danych, które uzasadniałyby udzielenie powódce tak daleko idącego zabezpieczenia.

Mając powyższe okoliczności na uwadze i podzielając argumenty przywołane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd odwoławczy oddalił zażalenie powódki, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc).

Na oryginale właściwe podpisy