Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 588/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Iwona Kowalik

Protokolant Monika Jasiak

po rozpoznaniu dnia 19 czerwca 2015 roku, 23 lipca 2015 roku, 24 września 2015 roku, 17 grudnia 2015 roku, 22 stycznia 2016 roku i 29 stycznia 2016 roku sprawy o wykroczenie

S. M.

syna S. i J. z domu G.

urodzonego (...) w S.

obwinionego o to, że:

w dniu 19 sierpnia 2014 r. około godziny 12.00 w Ś., woj. (...), przy ulicy (...) na parkingu przed sklepem (...) umyślnie nieustalonym przedmiotem przebił prawą tylną oponę marki K. w samochodzie marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości około 300 zł na szkodę A. B.,

tj. o wykroczenie z art. 124§1 kw

I. obwinionego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 124§1 kw i za czyn ten na podstawie art. 124§1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych;

II. na podstawie art. 124§4 kw zobowiązuje obwinionego S. M. do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody, tj. kwoty 300 zł (trzysta złotych) na rzecz pokrzywdzonej A. B.;

III. zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości oraz wymierza obwinionemu opłatę w kwocie 30 (trzydziestu) złotych.