Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1423/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie :

Przewodniczący - Sędzia SO Krystyna Wiśniewska - Drobny

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SO Anna Hajda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2015 r.

sprawy z powództwa K. L.

przeciwko O. L. (L.)

o alimenty

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV RC 75/15

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że zobowiązał pozwanego O. L. do łożenia na rzecz małoletniej K. L. alimentów w kwocie po 800 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej K. P., wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Uzasadniając rozstrzygnięcie, Sąd Rejonowy powołując się na treść art. 753 k.p.c. oraz art. 738 k.p.c., a także mając na względzie, że podstawę materialnoprawną jej roszczeń wynikającą z art. 133 § 1 k.r.o. i art. 135 § 1 i 2 k.r.o., Sąd stwierdził, że małoletnia powódka nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Wobec stwierdzenia, że osobiste starania o wychowanie małoletniej sprawuje jej matka, przez co spełnia w ten sposób swój obowiązek alimentacyjny, Sąd uznał, że pozwany powinien ten obowiązek wykonywać w postaci łożenia środków pieniężnych na rzecz małoletniej córki.

Wskazując nadto, że na tym etapie postępowania sąd dysponuje jedynie informacjami zawartymi w uzasadnieniu pozwu, sąd uznał, że uwzględnienie żądania w pełni byłoby przedwczesne, i z tych względów przyjął, iż kwota 800,00 złotych miesięcznie tytułem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest uzasadniona.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany zarzucając naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik postępowania poprzez błędne zastosowanie art. 753 k.p.c. poprzez niezasadne przyjęcie, iż zachodzi przesłanka pozytywna w postaci uprawdopodobnienia roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenia wniosku o zabezpieczenie w całości, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów postępowania zażaleniowego według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie małoletnia powódka wniosła o jego oddalenia oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Celem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania (patrz: Komentarz do art. 753 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III.).

W tym miejscu należy nadmienić, iż niezależnie od treści art. 753 § 1 k.p.c., dokonując zabezpieczenia na tym etapie postępowania Sąd Rejonowy winien wziąć pod uwagę nie tylko ocenę tego, czy roszczenie powodów zostało uprawdopodobnione, ale również dokonać oceny wniosku o zabezpieczenie w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, co w niniejszej sprawie uczynił w sposób prawidłowy.

Nie można również pominąć, że Sąd udzielając zabezpieczenia opiera się jedynie na uprawdopodobnieniu istnienia roszczenia, co stanowi odejście od ścisłego formalizmu dowodowego. Tym samym uwzględnienie zgłaszanego wniosku następuje w przypadku gdy strona wykaże, choć w sposób nie dający pewności, że powołane okoliczności są wiarygodne i prowadzą do uznania opisanego na ich podstawie stanu faktycznego. Stanowi to więc rygor zdecydowanie słabszy niż w przypadku konieczności udowodnienia tych przesłanek. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi, że w orzecznictwie wskazuje się, że uprawdopodobnienie nie może w zasadzie opierać się na samych twierdzeniach strony. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, wymaga od uprawnionego aby przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia, zarówno co do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie jak i podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013r., I ACz 1182/13).

Roszczenie małoletniej powódki ma swoją materialną podstawę w art. 133 § 1 k.r.o. oraz art. 135 § 1 k.r.o., zgodnie z którym, zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Powódka pozwem z 30 stycznia 2015r. domagała się zasądzenia alimentów w kwocie po 1.000 zł miesięcznie oraz udzielenia zabezpieczenia w kwocie po 800 zł miesięcznie.

Powódka wskazała strukturę kosztów swego utrzymania, których szacunkowy wymiar, oscyluje w granicach około 1.200 zł miesięcznie.

Z tych względów wysokość żądanego przez nią zabezpieczenia, przy uwzględnieniu wskazanych powyżej przesłanek, należało uznać za uzasadnioną, tym bardziej, że matka małoletniej powódki spełnia swój obowiązek alimentacyjny w sposób określony w art. 135 § 2 k.r.o.

Niemniej jednak, nie można pominąć, że zakres obowiązku alimentacyjnego, a zatem udzielonego zabezpieczenia, winien uwzględniać również wymogi określone art. 135 § 1 k.r.o., a więc możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Powódka wskazała, że możliwości zarobkowe pozwanego mieszczą się w okolicach 3.221,46 zł miesięcznie. Zgromadzony materiał dowodowy, który Sąd zobowiązany jest uwzględnić zgodnie z dyspozycją art. 738 k.p.c., daje podstawy do przyjęcia, że możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na udzielenie zabezpieczenia w zakresie orzeczonym zaskarżonym postanowieniem.

Mając na względzie powyższe, jak również cel zabezpieczenia obowiązku alimentacyjnego, uznać należało, w świetle również przesłanek z art. 753 § 1 k.p.c. w związku z art. 730 § 1 k.p.c., że kwota udzielonego zabezpieczenia dostarczy, przy uwzględnieniu wieku uprawnionych i ich usprawiedliwionych potrzeb, środków utrzymania niezbędnych do ich utrzymania.

Z przyczyn wskazany powyżej, zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Anna Hajda SSO Krystyna Wiśniewska – Drobny SSO Andrzej Dyrda