Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 781/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: staż. Monika Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko B. F.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 28 maja 2015 roku, sygn. akt V GC 798/12

1.  zmienia punkt I zaskarżonego wyroku w ten tylko sposób, że zasądzoną kwotę 33.069,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych) obniża do kwoty 33.068,45 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) oraz w miejsce zasądzonych odsetek ustawowych od kwoty 820,04 zł od dnia 30.01.2004 r. do dnia zapłaty zasądza odsetki ustawowe od kwoty 167,40 zł od dnia 02.07.2004 r. do dnia zapłaty oraz w miejsce zasądzonych odsetek ustawowych od kwoty 500,00 zł od dnia 11.03.2007 r. do dnia zapłaty zasądza odsetki ustawowe od kwoty 500,00 zł od dnia 11.04.2008 r. do dnia zapłaty i w tym zakresie powództwo oddala;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od B. F. na rzecz A. M. kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Tomasz Bajer Beata Matysik