Pełny tekst orzeczenia

XIV Ns 129/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w P. XIV Wydział Cywilny z siedzibą w P.

w składzie:

Przewodniczący: SSO Marcin Garcia Fernandez

Protokolant: protokolant Małgorzata Gawrońska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. w P.

na rozprawie

sprawy z wniosku A. K.

przy udziale G. W. i M. W.

o wydanie wypisu aktu notarialnego

postanawia

1.  nakazać notariuszowi K. P. wydanie wnioskodawczyni A. K. wypisu sporządzonego w jej kancelarii notarialnej aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2008 r., rep. (...), obejmującego zawartą miedzy uczestnikami umowę majątkową małżeńską;

2.  kosztami postępowania obciążyć jego uczestników w zakresie przez nich poniesionym.

SSO Marcin Garcia Fernandez

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. K. wnioskiem z 23 października 2015 r. zwróciła się o zobowiązanie notariusza K. P. do wydania jej wypisu aktu notarialnego z 28 kwietnia 2008 r., rep. A nr (...) obejmującego umowę majątkową małżeńską zawartą pomiędzy uczestnikami M. W. i G. W.. Ponadto wniosła o obciążenie uczestników w całości kosztami postępowania. W uzasadnieniu podała, że dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko uczestnikowi M. W. i na jego podstawie prowadzi egzekucję zasądzonego w nim świadczenia pieniężnego. Nie dysponuje klauzulą wykonalności przeciw małżonce dłużnika – uczestniczce G. W.. Przed Sądem Rejonowym w Z. w sprawie I Co 1163/12 uczestniczka powołała się na to, że w jej małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa. Tymczasem w księgach wieczystych należących do uczestników nieruchomości figurują oni jako współwłaściciele na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. Egzekucja z tych nieruchomości jest jedyną szansą na odzyskanie należności. W tej sytuacji w toku egzekucji zajęła prawo swego dłużnika – uczestnika do domagania się podziału majątku wspólnego i wystąpiła z wnioskiem o podział majątku wspólnego uczestników. W toku tego ostatniego postępowania Sąd Rejonowy w Z. zobowiązał ją do uzyskania od notariusza wypisu aktu notarialnego, którego dotyczy wniosek. Jako podstawę prawną swego żądania wskazała art. 110 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy sprzeciwili się wnioskowi. Powołali się na to, że Sąd Okręgowy w P. w sprawie o podział majątku wspólnego wydał postanowienie odmowne. Składanie powtórnego wniosku o podział majątku jest bezpodstawne (k. 58).

Sąd ustalił następuj ą cy stan faktyczny:

Uczestnicy są małżeństwem od 21 września 1985 r.

Wyrokiem z 12 września 2011 r. Sąd Okręgowy w P. zasądził od uczestnika M. W. na rzecz wnioskodawczyni A. K. 115.100 zł z odsetkami. Orzeczenie to uprawomocniło się i zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności. W oparciu o powstały w ten sposób tytuł wykonawczy wnioskodawczyni zainicjowała przeciw uczestnikowi postępowanie egzekucyjne, które prowadzi Komornik Sądowy D. S..

W sprawie I Co 1163/12 Sądu Rejonowego w Z. uczestniczka powołała się na to, że na podstawie aktu notarialnego z 24 kwietnia 2008 r., rep. (...), sporządzonego przez notariusza K. P., została wyłączona ustawowa wspólność majątkowa, która łączyła ją z mężem - uczestnikiem. Do pisma dołączyła kopię tego aktu notarialnego.

W toku wyżej wspomnianej egzekucji Komornik dokonał zajęcia prawa dłużnika – uczestnika do dokonania podziału majątku wspólnego po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskiem z 26 lipca 2013 r. wnioskodawczyni zwróciła się o podział majątku wspólnego uczestników. W toku tego postępowania Sąd Rejonowy w Z. zobowiązał ją do wystąpienia z wnioskiem o wydanie przez notariusza wypisu akt notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską uczestników, pod rygorem zawieszenia postępowania.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów: aktu małżeństwa, k. 44, wniosku z 19.11.2012 r., k. 12-15, wyroku SO w P., k. 16, postanowienia SA w P., k. 17, zajęcia egzekucyjnego, k. 18, pisma uczestniczki z 31.08.2012 r., k. 26-27, wniosku o podział majątku, k. 30-38, protokołu z 30.09.2015 r., k 45. Dokumenty te zostały złożone w odpisach potwierdzonych za zgodność przez pełnomocnika wnioskodawczyni – adwokata. W związku z tym wskazać należy, że poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałami korzystały z domniemania prawnego zgodności treści z prawdą (art. 129 § 3 k.p.c. w zw. z art. 244 k.p.c.), które nie zostało obalone. Sąd uznał za wiarygodne dokumenty prywatne. Nie budziły one wątpliwości co do swojej autentyczności i zgodności treści z prawdą. Jednocześnie ich wiarygodność nie była przez żadną ze stron podważana, więc także z tego punktu widzenia nie było podstaw do odmówienia im wiary. Wiarygodne były także dokumenty urzędowe. Zostały one sporządzone przez powołane do tego organy, w przepisanej formie i stanowiły dowód tego co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 § 1 k.p.c.).

Sąd zważył, co następuje:

Wnioskodawczyni zażądała nakazania notariuszowi wydanie jej wypisu aktu notarialnego. Zgodnie z art. 110 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164), wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Natomiast stosownie do § 2 powołanego artykułu, za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie sądu okręgowego nie podlega zaskarżeniu.

Nie ulega wątpliwości, że wnioskodawczyni nie jest ani stroną aktu notarialnego, którego dotyczy wniosek, ani w akcie tym nie zastrzeżono na jej rzecz prawa do otrzymania jego wypisu, ani też nie jest następcą prawnym takiej osoby. W związku z tym miała legitymację do złożenia wniosku w trybie art. 110 § 2 Prawa o notariacie. Przepis ten nie wskazuje żadnych przesłanek uzasadniających uwzględnienie takiego wniosku. W związku z tym należy uznać, że pozostawione zostały one ocenie sądu, który w każdym przypadku powinien ocenić zasadność wniosku w kontekście całokształtu okoliczności sprawy. Taka ocena w niniejszej sprawie prowadziła do konkluzji, że wniosek był uzasadniony.

Po pierwsze, od istnienia umowy znoszącej między uczestnikami wspólność majątkową małżeńską uzależniona jest możliwość domagania się przez wnioskodawczynię podziału majątku wspólnego. Okoliczność tę musi ona wykazać w tym postępowaniu działowym, a wypis z przedmiotowego aktu notarialnego jest podstawowym dowodem potwierdzającym ten fakt. Po drugie, Sąd Rejonowy w Z. nałożył na wnioskodawczynię obowiązek przedłożenia takiego wypisu pod rygorem zawieszenia postępowania działowego. W tej sytuacji odmowa uwzględnienia wniosku naraziłaby wnioskodawczynię co najmniej na istotne komplikacje w sprawie o podział majątku wspólnego. Po trzecie, uczestnicy nie przedstawili żadnych argumentów przemawiających przeciw uwzględnieniu wniosku. Bezpodstawne jest ich stwierdzenie, że postanowieniem z 8 sierpnia 2014 r. w sprawie II Cz 885/14 Sąd Okręgowy z P. oddalił wniosek o podział ich majątku wspólnego. Postanowieniem tym Sąd jedynie oddalił wniosek wnioskodawczyni A. K. o udzielenie jej zabezpieczenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Marcin Garcia Fernandez