Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 103/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Przysusze I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Waldemar Żytniak

Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Wasiak

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Przysusze

na rozprawie

z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą W. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L. kwotę 8.253,57 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 października 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą W. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L. kwotę 1.940,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;