Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 837/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. Z.

przeciwko T. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 25.08.2015 roku, sygn. akt I Nc 814/92

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 837/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku na podstawie art. 110 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych cofnął zwolnienie od kosztów udzielone powodowi postanowieniem z dnia 25.06.1993 roku.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że z treści pisma Komornika Sądowego A. K. wynika, że obecnie powód pełni funkcję komornika sądowego i od wielu lat z tego tytułu osiąga dochody. Wobec powyższego powód został wezwany do złożenia oświadczenia majątkowego zawierającego dane o jego aktualnej sytuacji materialnej, w terminie 7 dni pod rygorem cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych. Wezwanie zostało odebrane w dniu 15.07.2015 roku, jednak powód nie ustosunkował się do niego do chwili wydania w/o postanowienia.

W tych okolicznościach Sąd Rejonowy stwierdził, że skoro obecnie powód pracuje i osiąga dochody, istnieją podstawy do uchylenia przyznanego mu zwolnienia od kosztów sądowych

Zażalenie na postanowienie złożył powód domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu zażalenia wskazał on, iż cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych nastąpiło po prawomocnym zakończeniu sprawy, co jest niedopuszczalne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należało uznać za bezzasadne.

Sąd Okręgowy podziela w całości stanowisko Sądu I instancji dotyczące dalszego istnienia przesłanek do zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 110 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedną z przesłanek cofnięcia zwolnienia od kosztów jest ustanie okoliczności, na podstawie których przyznano zwolnienie od kosztów. Z art. 771 kpc wynika natomiast, że zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne. Tak właśnie było w niniejszej sprawie. Powód uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych w toku postępowania rozpoznawczego, w którym wydano egzekwowany do chwili obecnej tytuł egzekucyjny. Postanowienie wydano w dniu 25.06.1993 roku tj. przed ponad 22 laty. W chwili obecnej nie było możliwe ustalenie jakie wówczas okoliczności dotyczące sytuacji materialnej powoda legły u podstaw takiego rozstrzygnięcia albowiem akta sprawy już nie istnieją. Z całą pewnością stwierdzić należy jednak, że sytuacja materialna powoda w 1993 roku musiała być na tyle zła, że Sąd uznał, iż może on skorzystać z tzw. „prawa ubogich” i zostać zwolniony od kosztów sądowych.

Powód nie zareagował na wezwanie Sądu i nie przedstawił oświadczenia majątkowego zawierającego aktualne dane o jego sytuacji materialnej. Powód jednak nawet w zażaleniu nie zaprzeczył aby obecnie wykonywał funkcję komornika sądowego, na co zwrócił uwagę komornik prowadzący egzekucję na wniosek powoda. Okoliczność, iż powód od wielu lat jest komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu jest znana z urzędu również sądowi rozpoznającemu zażalenie. Skoro powód nawet w zażaleniu nie wskazał na istnienie takich okoliczności, które zaprzeczyłyby aby jako komornik sądowy osiągał stałe i wysokie dochody, to uznać należy, iż jego sytuacja materialna od 1993 roku w istotnym zakresie uległa poprawie, umożliwiając mu poniesienie kosztów postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, iż wystąpiły przesłanki z art. 110 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wskazujące na konieczność cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie rozciągającym się na postępowanie egzekucyjne prowadzone obecnie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego na które powoduje się skarżący w zażaleniu zostało wydane w 1963 roku i dotyczyło fazy postępowania rozpoznawczego a nie egzekucyjnego. Orzeczenie to wydane zostało również w całkowicie odmiennych realiach społeczno – gospodarczych oraz w czasach kiedy postępowanie egzekucyjne wyglądało całkowicie odmiennie również w zakresie ponoszenia kosztów tego postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy uznaje, iż nie ma przeszkód do stosowania art. 110 u.k.s.c. w postępowaniu egzekucyjnym, szczególnie w sytuacji gdy pomiędzy datą udzielenia zwolnienia od kosztów sądowych, które rozciągnęło się na postępowanie egzekucyjne a samym postępowaniem egzekucyjnym upłynął tak znaczny okres czasu jak w niniejszej sprawie, co doprowadziło w konsekwencji do całkowitej zmiany sytuacji materialnej strony zwolnionej od kosztów sądowych.

Powyższe oznacza, iż zaskarżone postanowienie jest prawidłowe a zażalenie powoda jako bezzasadne na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc należało oddalić.