Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 838/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś (spr.)

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Janusz Kasnowski

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku W. S.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22.10.2015 roku, sygn. akt II Ns 1849/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 838/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 października 2015 roku na podstawie art. 180 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 27.10.2014 roku zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc z uwagi na fakt, że wnioskodawca został zobowiązany do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy aktem zgonu spadkodawczyni a odpisem skróconym aktu jej urodzenia co do imienia zmarłej.

Wnioskodawca wnosząc o podjęcie zawieszonego postępowania wskazał, iż dokument, z którego wynika, iż jest synem J. B. znajduje się w aktach sprawy III K 241/12 na karcie 170.

Sąd Rejonowy ustalił, że na wskazanej przez wnioskodawcę karcie akt sprawy karnej znajduje się kopia nieostatecznej decyzji z dnia 23 maja 1997 roku, z której wynika, iż dokonano zmiany imienia i nazwiska S. S. na J. B.. Sąd stwierdził, iż z uwagi na fakt, że jest to kopia dokumentu, nie ma ona mocy dokumentu urzędowego, a co więcej decyzja nie była ostateczna.

W tych okolicznościach Sąd Rejonowy stwierdził, że nie ustały przesłanki zawieszenia postępowania, albowiem do podjęcia zawieszonego postępowania konieczne jest przedłożenie przez wnioskodawcę odpisu zupełnego aktu małżeństwa jego matki w oryginale.

Zażalenie na postanowienie złożył wnioskodawca, stwierdzając w uzasadnienie, iż nie zgadza się z odmową podjęcia zawieszonego postępowania a ze wskazanego przez niego dokumentu wyraźnie wynika, iż jego matka zmieniła imię i nazwisko.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawczyni należało uznać za bezzasadne.

Sąd Okręgowy podziela w całości stanowisko Sądu I instancji dotyczące dalszego istnienia przeszkody do prowadzenia postępowania.

Sąd Okręgowy już w postanowieniu z dnia 19.03.2015 roku w sprawie II Cz 139/15, w którym oddalił zażalenie wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego o zawieszeniu postępowania, wskazał, iż nie ma wątpliwości, iż w niniejszej sprawie niezbędne jest dla ustalenia danych personalnych spadkodawcy i spadkobierców przedłożenie dokumentów w postaci właściwych aktów stanu cywilnego. Nie ma potrzeby ponownego przytaczania argumentów podanych w w/o postanowieniu.

Składając wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wnioskodawca nie przedłożył właściwych dokumentów a jedynie powołał się na kopię dokumentu znajdującego się w aktach sprawy karnej. Dokument ten jednak nie może stanowić podstawy do ustalenia, iż osoba zmarła wskazana we wniosku to matka wnioskodawcy. Dokument ten to bowiem jedynie kopia nieostatecznej decyzji o zmianie nazwiska i imienia. Stanowił on ewentualnie po jego uprawomocnieniu podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu do akt stanu cywilnego. Z dokumentu tego jednak nie wynika czy wpis taki został dokonamy. Rację ma zatem Sąd Rejonowy, że jedynie po przedstawieniu przez wnioskodawcę właściwego odpisu aktu stanu cywilnego, z którego będzie wynikało, iż spadkodawczyni to rzeczywiście matka wnioskodawcy, możliwe będzie podjęcie zawieszonego postępowania.

Powyższe oznacza, iż zaskarżone postanowienie jest prawidłowe a zażalenie wnioskodawcy jako bezzasadne na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 13 § 2 kpc należało oddalić.