Pełny tekst orzeczenia

10

Postanowienie
z dnia 5 maja 1993 r.
(K. 19/92)

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia TK Janina Zakrzewska

Sędziowie TK: Czesław Bakalarski
Tomasz Dybowski
Kazimierz Działocha
Wojciech Łączkowski - sprawozdawca

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 1993 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, zm. Dz. U. Nr 100, poz. 442; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 68, poz. 341) dający małżonkom, między którymi istnieje wspólność majątkowa, a także rodzicom i małoletnim dzieciom, możliwość opodatkowania łącznego dochodów, nie obejmując jednocześnie podobną zasadą opodatkowania pojedynczych rodziców wychowujących dzieci - narusza zasady: sprawiedliwości społecznej (art. 1), równości wobec prawa wszystkich obywateli (art. 67 ust 2) oraz zasadę opieki nad małżeństwem, macierzyństwem i rodziną (art. 79), wyrażone w Przepisach Konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426),


postanowił:

umorzyć postępowanie w sprawie.


UZASADNIENIE


Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca niezgodność z Przepisami Konstytucyjnymi utrzymanymi w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, zm. Dz. U. Nr 100, poz. 442; z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341).

Niezgodność ta - zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich - polegała na tym, iż prawa łącznego opodatkowania dochodów przysługującego małżonkom między którymi istnieje wspólność majątkowa, a także rodzicom i małoletnim pracującym dzieciom, nie otrzymali jednocześnie pojedynczy rodzice wychowujący dzieci.

Stan prawny, na którym Rzecznik Praw Obywatelskich opiera swój wniosek, uległ ostatnio zmianie. Zaskarżone przepisy zostały znowelizowane w ten sposób, iż w art. 6 dodano między innymi ustęp 4 w brzmieniu: "podatek od osób samotnie wychowujących dzieci przez cały rok podatkowy może być ustalony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczanego od polowy dochodów". Ponadto w art. 7 ust. 1 po wyrazach "dochodów rodziców" dodano wyraz "lub dochodów osób, o których mowa w art. 6 ust. 4".

Zmiany powyższe wprowadzono w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127).

Przytoczone wyżej przepisy nowelizujące spowodowały, że zarzuty podniesione we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich zostały uwzględnione przez ustawodawcę, a więc stały się bezprzedmiotowe. Tym samym zaistniała podstawa do umorzenia postępowania w trybie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.