Pełny tekst orzeczenia

133/2/B/2015

POSTANOWIENIE
z dnia 8 października 2014 r.
Sygn. akt Ts 278/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat,

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej A.Sz. w sprawie zgodności:
art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), dodanego przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.) i zmienionym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473), z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 2 i 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

UZASADNIENIE

1. W skardze konstytucyjnej sporządzonej przez radcę prawnego i wniesionej do Trybunału Konstytucyjnego 15 października 2013 r. (data nadania) A.Sz. (dalej: skarżący) zakwestionował zgodność art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), dodanego przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.) i zmienionym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473) – „w zakresie, w jakim podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 art. 9a [u.p.d.o.f.], który uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c [u.p.d.o.f.] i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 [u.p.d.o.f.], oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek” – z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 2 i 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.

2. Skarga konstytucyjna została wniesiona w związku z następującą sprawą:


2.1. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach (dalej: organ pierwszej instancji), po przeprowadzeniu postępowania, decyzją z 16 marca 2010 r. (znak: PDPFD/4110-22/09/W-42754/2010) określił skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 42283,00 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę w kwocie 1341,00 zł. Wśród motywów rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że skarżący zawyżył wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów o 103639,59 zł, na którą to kwotę składały się: opłaty abonamentowe za korzystanie z pakietu telewizji satelitarnej, obejmującego m.in. kanały o charakterze rozrywkowym; 50% opłat uiszczanych (w związku z użytkowaniem lokalu będącego siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania podatnika do maja 2007 r.) z tytułu monitorowania sygnałów alarmowych, zużycia energii elektrycznej, wywozu odpadów, zakupu paliwa gazowego, dostaw wody i odprowadzenia ścieków; opłaty za abonament telefoniczny za korzystanie z aparatu znajdującego się w lokalu będącym jednocześnie siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania podatnika; wydatki o charakterze osobistym, niezwiązane z uzyskanymi przychodami i charakterem wykonanych usług; odpisy z tytułu amortyzacji środka trwałego (telewizora), wobec którego zastosowano zawyżone stawki amortyzacyjne; wydatki poniesione na roboty budowlane w lokalu, którego funkcja uległa zmianie z mieszkalnej na użytkową, co wskazuje na modernizacyjny, a nie remontowy charakter robót.


W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji podkreślił ponadto, że skarżący utracił prawo do opodatkowania podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., ponieważ zakres usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej, wykonywanych przez skarżącego na podstawie umowy z 31 maja 2007 r. na rzecz wskazanego w niej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: bank), odpowiadał zakresowi czynności wykonywanych w latach 2006–2007 na podstawie umowy o pracę zawartej z wyżej wymienionym podmiotem.

2.2. W odwołaniu od tego rozstrzygnięcia skarżący wniósł o uchylenie w całości decyzji organu pierwszej instancji oraz o orzeczenie co do istoty sprawy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego lub – ewentualnie – o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia z uwzględnieniem argumentacji przedstawionej w odwołaniu i w złożonych w toku postępowania wyjaśnieniach, lub też orzeczenie co do istoty sprawy z uwzględnieniem prezentowanej argumentacji.

2.3. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: organ odwoławczy), decyzją z 27 grudnia 2010 r. (znak: PB III/1-4117/15/10/I), uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji z 16 marca 2010 r. oraz orzekł co do istoty sprawy w ten sposób, że ustalił skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 41773,00 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę w kwocie 1264,00 zł.


W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy podkreślił, że konieczne było rozważenie tego, czy usługi w zakresie pomocy prawnej świadczone w 2007 r. przez skarżącego (jako radcę prawnego) na rzecz banku na podstawie umowy zlecenia są podobne do czynności wykonywanych na rzecz tego podmiotu w ramach stosunku pracy na stanowisku radcy prawnego w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy, tj. w latach 2006–2007. Zestawienie treści dotychczasowych umów łączących skarżącego z bankiem pozwalało przyjąć, że usługi świadczone przez skarżącego (jako radcę prawnego) na podstawie umowy zlecenia odpowiadają czynnościom wykonywanym przez niego w ramach stosunku pracy na stanowisku radcy prawnego.


Organ odwoławczy wskazał, że za zasadny należało uznać zaprezentowany w uzasadnieniu odwołania pogląd na kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ogółu wydatków poniesionych na monitorowanie sygnałów alarmowych w lokalu, abonament telefoniczny za korzystanie z aparatu zainstalowanego w tym lokalu oraz zakup kuchenki mikrofalowej.


Organ odwoławczy nie uwzględnił natomiast zarzutów dotyczących niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za korzystanie z telewizji satelitarnej.


Odnośnie do zarzutu dotyczącego amortyzacji telewizora organ odwoławczy wskazał, że jest on bezpodstawny, a amortyzacja telewizora przy zastosowaniu stawki rocznej wynoszącej 50% była niewłaściwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, ze zm.) urządzenia telewizyjne zostały zaliczone do grupy 6 („środki trwałe”) – podgrupa 62 („urządzenia telewizyjne odbiorcze”), natomiast monitory ekranowe – do grupy 4 („maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania”). Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, będącym załącznikiem nr 1 do u.p.d.o.f., stawką amortyzacyjną wynoszącą 10% są objęte zarówno urządzenia techniczne, w klasyfikacji środków trwałych oznaczone cyfrą „6”, jak i „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”, oznaczone cyfrą „4”. Podwyższona stawka amortyzacyjna dla urządzeń technicznych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu wynosi 20%. Z tego względu w ocenie organu odwoławczego nieuzasadnione było zastosowanie w odniesieniu do przedmiotowego środka trwałego stawki rocznej w wysokości 50%.


Z kolei zarzuty dotyczące niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w kwocie 93169,06 zł na roboty budowlane przeprowadzone w lokalu (jak wynika z ustaleń poczynionych w toku postępowania) w okresie od stycznia do października 2007 r., organ odwoławczy uznał je za bezzasadne. Zużycie lokalu nastąpiło bowiem, zanim skarżący go nabył, a nie w trakcie jego eksploatacji. Zatem nakłady poniesione przez skarżącego nie miały na celu odtworzenia stanu pierwotnego środka trwałego, tj. stanu lokalu w chwili jego nabycia. Zdaniem organu odwoławczego to wykluczało możliwość przypisania przeprowadzonym pracom charakteru remontowego. Organ odwoławczy wskazał także, że w 2007 r. przedmiotowy lokal mieszkalny nie figurował w ewidencji środków trwałych, co również nie przemawiało za prawdziwością tezy, że został on oddany do użytkowania przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej zmierzającej do nadania mu nowych cech użytkowych i przekształcenia w lokal użytkowy. Skoro – jak stwierdził organ odwoławczy – nakłady zostały poniesione, zanim skarżący zaczął użytkować lokal, to również z tego względu robotom budowlanym nie można przypisać charakteru remontowego.


2.4. Skargę skarżącego na decyzję organu odwoławczego z 27 grudnia 2010 r. oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 11 maja 2011 r. (sygn. akt I SA/Gl 196/11). W uzasadnieniu orzeczenia sąd podzielił ustalenia faktyczne i prawne poczynione w sprawie skarżącego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

2.5. Orzeczenie sądu administracyjnego pierwszej instancji – „w części dotyczącej nie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków w kwocie 93 169,00 zł związanych z remontem przeprowadzonym w 2007 r. w lokalu (…) oraz odmawiającej możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych w 2007 r.” – skarżący zaskarżył skargą kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny – Izba Finansowa oddalił wyrokiem z 20 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2073/11).

3. Zdaniem skarżącego art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. prowadzi do naruszenia: „wolności działania w gospodarce rynkowej, wyboru sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, w jakim nie jest to przez prawo zabronione, w tworzeniu sankcyjnych konstrukcji podatkowych bez wykazania, iż takie ograniczenia wprowadzane są ze względu na ważny interes publiczny (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP), niedyskryminowania wybranej formy działalności oraz ingerowania w prawa i wolności konstytucyjne tylko w ograniczonym zakresie i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym (art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji RP), prawa do równego traktowania, niedyskryminowania ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej i podmioty z którymi skarżący współpracuje (art. 32 Konstytucji RP), ochrony własności rozumianej jako prawa do osiągania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli nie narusza ona prawnych zakazów i bez względu na podmioty, na rzecz których taka działalność gospodarcza jest prowadzona (art. 64 ust. 1 i 2 i art. 65 Konstytucji RP), w związku z zasadą państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP) i wyprowadzonymi z tej zasady zasadami zaufania do organów państwa, przyzwoitej legislacji oraz praworządności (art. 7 Konstytucji RP)”.

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK) skarga konstytucyjna podlega wstępnemu rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, podczas którego Trybunał Konstytucyjny bada, czy skarga spełnia warunki określone przez prawo, a także czy postępowanie wszczęte na skutek wniesienia skargi podlegałoby umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK.

2. Przedmiotem analizowanej skargi konstytucyjnej skarżący uczynił art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., który stanowi: „Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: 1) (uchylony), 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”.

3. Trybunał Konstytucyjny odniósł się do przepisów Konstytucji, które skarżący wskazał jako wzorce kontroli.

3.1. Skarżący zarzucił, że art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. jest niezgodny z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 2 i 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.
Trybunał stwierdza, że skarżący wskazał jako samoistne wzorce kontroli: art. 20, art. 22, art. 31 ust. 2 i 3, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji. Z kolei art. 65 ustawy zasadniczej powiązał z art. 2 i art. 7 Konstytucji.

3.2. Trybunał przypomina, że art. 20 Konstytucji ma charakter ustrojowy, nie jest więc podstawą wolności lub prawa podmiotowego jednostki (zob. postanowienia TK z: 3 listopada 2004 r., SK 24/01, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 111; 27 grudnia 2004 r., Ts 186/04, OTK ZU nr 3/B/2005, poz. 137 oraz 5 marca 2012 r., Ts 26/10, OTK ZU nr 6/B/2012, poz. 489).
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 20 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.3. Odnośnie do art. 22 Konstytucji Trybunał stwierdza, że zarzut naruszenia tego przepisu konstytucyjnego przez art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. jest oczywiście bezzasadny. Ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych jest bowiem powszechnym obowiązkiem konstytucyjnym wyrażonym w art. 84 ustawy zasadniczej. Swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści ustaw określających obowiązki podatkowe znajduje potwierdzenie w rozdziale X Konstytucji („Finanse publiczne”). Ten szeroki zakres swobody koresponduje z rozbudowanym katalogiem konstytucyjnych wymogów o charakterze formalnym, które musi respektować ustawodawca, określając treść obowiązków podatkowych. Podstawą tych wymogów jest przede wszystkim art. 217 Konstytucji. Z przepisu tego wynika, że w odniesieniu do ustaw określających obowiązek podatkowy Konstytucja ustanawia wyższe wymagania co do stopnia określoności i zakresu przedmiotowego niż wymogi stosowane w tzw. „przyzwoitej legislacji” (zob. wyrok TK z 9 listopada 1999 r., K 28/98, OTK ZU nr 7/1999, poz. 156). Daleko idąca swoboda ustawodawcy w kształtowaniu materialnych treści prawa podatkowego jest w swoisty sposób równoważona koniecznością respektowania przez ustawodawcę proceduralnych aspektów zasady demokratycznego państwa prawnego (zob. wyrok TK z 14 września 2001 r., SK 11/00, OTK ZU nr 6/2001, poz. 166).
Ze względu na to, że nałożenie obowiązków podatkowych znajduje bezpośrednią podstawę w art. 84 Konstytucji nie może ono być rozpatrywane w kategoriach koniecznego ograniczania praw jednostki, o którym mowa w art. 31 ust. 3 czy art. 22 Konstytucji. Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych przez obywatela może być kontrolowany z punktu widzenia jego zgodności z Konstytucją, jednak podstawą tej kontroli nie może być zasada wolności gospodarczej. Samo zobowiązanie odpowiednich podmiotów do ponoszenia określonych ciężarów finansowych na cele publiczne nie stanowi niedopuszczalnej ingerencji w ich sferę majątkową, w szczególności w konstytucyjnie chronione prawo własności.
Z wyrażonej w art. 84 Konstytucji zasady powszechności opodatkowania wynika również, że ani ulgi i zwolnienia podatkowe, ani ich ekspektatywy nie mogą być uznane za prawa nabyte chronione na mocy art. 2 Konstytucji. Podatnikom nie przysługuje konstytucyjne „prawo do zwolnień podatkowych”. Nie jest zatem możliwe objęcie określonych zwolnień podatkowych bezwarunkowo i niezmiennie ochroną konstytucyjną, gdyż Konstytucja nie wyraża publicznego prawa podmiotowego do sprawiedliwego obciążania obowiązkiem podatkowym, rozumianego jako prawo do korzystania z ulg podatkowych (zob. postanowienie TK z 5 maja 2009 r., Ts 271/07, OTK ZU nr 5/B/2009, poz. 383).
W związku z powyższym – na podstawie art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK – analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 22 Konstytucji.

3.4. W odniesieniu do art. 31 ust. 2 Konstytucji Trybunał podkreśla, że przepis ten wyraża zasadę prawnej ochrony wolności i praw innych oraz zakaz zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Zasada wyrażona w tym przepisie ma zatem charakter subsydiarny. Jeżeli więc jakaś dziedzina stosunków nie została objęta szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi konkretnej „wolności”, to gwarancję swobody działania jednostki można wyprowadzić bezpośrednio z art. 31 ust. 2 Konstytucji. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem skargi jest jednak przepis art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., odnoszący się do zobowiązania podatkowego, a zatem do materii konstytucyjnej wyrażonej bezpośrednio w art. 84 ustawy zasadniczej. Przesądza to o tym, że art. 31 ust. 2 Konstytucji nie może być samodzielnym wzorcem kontroli w niniejszej sprawie.
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 31 ust. 2 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.5. Odnośnie do art. 31 ust. 3 Konstytucji Trybunał przypomina, że przepis ten nie wyraża w sposób pełny odrębnych wolności lub praw, lecz czyni to jedynie w sposób cząstkowy i uzupełniający, ściśle związany z innymi normami konstytucyjnymi. Jak wynika z tytułu podrozdziału, w którym się znajduje, wyraża on ogólną zasadę dotyczącą konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Zasada ta odnosi się do „ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw”, nie jest więc podstawą odrębnego typu wolności lub prawa. Wynika z tego, że art. 31 ust. 3 Konstytucji nie formułuje samoistnego prawa podmiotowego o randze konstytucyjnej i zawsze musi być współstosowany z innymi normami Konstytucji (zob. postanowienie pełnego składu TK z 23 stycznia 2002 r., Ts 105/00, OTK ZU nr 1/B/2002, poz. 60).
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 31 ust. 3 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.6. W odniesieniu do wywodzonej z art. 32 Konstytucji zasady równości Trybunał zauważa, że nie ma ona charakteru abstrakcyjnego i absolutnego. Zgodnie z powszechnie przyjętym założeniem nie oznacza ona identyczności (tożsamości) praw wszystkich jednostek. Prawo do równego traktowania i niedyskryminacji funkcjonuje zawsze w pewnym kontekście sytuacyjnym; musi być odniesione do zakazów lub nakazów albo do nadania uprawnień określonym jednostkom (grupom jednostek) w porównaniu ze statusem innych jednostek (grup). Konstytucja nie formułuje założenia równości i zakazu dyskryminacji w rozumieniu uniwersalnego egalitaryzmu jednostek, ale jako równą możliwość realizacji wolności i praw. W postanowieniu pełnego składu z 24 października 2001 r. o sygn. SK 10/01 Trybunał Konstytucyjny, uznawszy prawo do równego traktowania za konstytucyjne prawo jednostki, podkreślił, że „ma ono charakter niejako prawa »drugiego stopnia« (»metaprawa«), tzn. przysługuje ono w związku z konkretnymi normami prawnymi lub innymi działaniami organów władzy publicznej, a nie w oderwaniu od nich – niejako »samoistnie«. Jeżeli te normy lub działania nie mają odniesienia do konkretnych określonych w Konstytucji wolności i praw, prawo do równego traktowania nie ma w pełni charakteru prawa konstytucyjnego, a to sprawia, że nie może ono być chronione za pomocą skargi konstytucyjnej” (OTK ZU nr 7/2001, poz. 225). Oznacza to, że art. 32 Konstytucji wyraża przede wszystkim zasadę ogólną i dlatego powinien być odnoszony – jako tzw. wzorzec związkowy – do konkretnych przepisów Konstytucji, nawet jeżeli konstytucyjna regulacja danego prawa lub wolności jest niepełna i wymaga konkretyzacji ustawowej. Tym samym w sprawach inicjowanych wniesieniem skargi konstytucyjnej uczynienie z konstytucyjnej zasady równości wzorca kontroli kwestionowanych przepisów byłoby możliwe wyłącznie wtedy, gdyby skarżący doprecyzował, w zakresie jakiego konstytucyjnego prawa lub wolności upatruje naruszenie zasady równości wobec prawa oraz niedyskryminacji. Brak takiego odniesienia wyłącza możliwość oparcia skargi konstytucyjnej samoistnie na zarzucie naruszenia konstytucyjnej zasady równości.
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 32 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.7. W odniesieniu do art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Trybunał stwierdza, że możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych (rozumianej jako nieuszczuplanie substancji majątkowej podatnika w związku z realizacją obowiązku podatkowego) nie jest prawem konstytucyjnym o charakterze podmiotowym, którego ewentualne naruszenie legitymuje do wniesienia skargi konstytucyjnej. Modyfikacje zobowiązania podatkowego są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, mają zatem charakter wyjątkowy, a o ich wprowadzeniu i zakresie decyduje ustawodawca, kierując się przesłankami ekonomicznymi i społecznymi (zob.: orzeczenie TK z 29 maja 1996 r., K 22/95, OTK ZU nr 3/1996, poz. 21 oraz wyroki TK z 7 czerwca 1999 r., K 18/98, OTK ZU nr 5/1999, poz. 95 i 25 kwietnia 2001 r., K 13/01, OTK ZU nr 4/2001, poz. 81). Ponadto samo umożliwienie przez ustawodawcę optymalizacji podatkowej nie jest zasadniczo jednoznaczne z powstaniem prawa do osiągania dochodów w sposób niepodlegający opodatkowaniu, swoistego „prawa do zwolnienia podatkowego”, skoro zgodnie z art. 84 Konstytucji każdy obywatel jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Z tych względów niezasadne jest traktowanie możliwości skorzystania z optymalizacji podatkowej jako ius infinitum, zwłaszcza w sytuacji, w której podatnik nie spełnił określonych przez ustawodawcę przesłanek uprawniających go do skorzystania z optymalizacji (ergo – zmniejszenia wymiaru swojego zobowiązania podatkowego) (zob. wyrok TK z 27 lutego 2002 r., K 47/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 6 oraz postanowienie TK z 14 lipca 2004 r., Ts 21/04, OTK ZU nr 1/B/2005, poz. 19).
Niezależnie od powyższego należy przypomnieć, że kwestia adekwatności powoływania się w kontekście zwolnień i odliczeń podatkowych (co mutatis mutandis odnosi się także do optymalizacji podatkowej) na zarzut naruszenia konstytucyjnego prawa własności był już przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zwrócił uwagę na to, że zastosowanie obowiązującej regulacji podatkowej, prowadzące do realizacji obowiązku podatkowego, łączy się nieuchronnie z ingerencją w prawa majątkowe podatnika (zob. wyroki TK z: 11 grudnia 2001 r., SK 16/00, OTK ZU nr 8/2001, poz. 257; 14 września 2001 r., SK 11/00, OTK ZU nr 6/2001, poz. 166 oraz 30 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 4). Ponieważ jednak obowiązek podatkowy ma swoje bezpośrednie zakotwiczenie w przepisach Konstytucji (przede wszystkim w art. 84), więc samo jego wprowadzenie nie może być rozważane w kategoriach związanych z ograniczaniem przysługujących danemu podmiotowi praw lub wolności konstytucyjnych, w tym prawa własności lub innych praw majątkowych. Niezależnie od tego Trybunał podkreślał też wielokrotnie, że nie zasługuje na aprobatę argument (sformułowany także w analizowanej skardze konstytucyjnej) upatrujący naruszenie art. 64 Konstytucji w konieczności uiszczenia podatku i doznania w ten sposób uszczerbku majątkowego. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny zwracał już uwagę na bezpodstawność stanowiska, zgodnie z którym każde ograniczenie majątkowe spowodowane nałożeniem podatku lub innej daniny publicznej jest zawsze niedopuszczalnym ograniczeniem własności. Trybunał podkreślał w związku z tym, że mogłoby ono prowadzić do fałszywego wniosku, iż każda niekorzystna zmiana w sytuacji majątkowej obywatela jest ograniczeniem jego własności (zob. wyrok TK w sprawie o sygn. K 17/00). Tak duża (absolutna) ochrona własności i innych praw majątkowych nie ma uzasadnienia w świetle przepisów Konstytucji (zob. też wyrok TK z 5 listopada 2008 r., SK 79/06, OTK ZU nr 9/A/2008, poz. 153).
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.8. Trybunał odniósł się też do art. 65 Konstytucji (powołanego przez skarżącego w całości). Trybunał zauważa, że przepis ten: po pierwsze – wyraża pozytywny aspekt wolności pracy i obejmuje możliwość wyboru rodzaju pracy (element kwalifikacyjny), pracodawcy (element podmiotowy) i miejsca pracy (element przestrzenny), a także dopuszcza wprowadzenie na poziomie ustawy zwykłej pewnych wyjątków (odstępstw) od tego prawa (ust. 1); po drugie – zastrzega nałożenie obowiązku pracy wyłącznie w drodze ustawy (ust. 2); po trzecie – statuuje zakaz stałego zatrudniania dzieci poniżej szesnastego roku życia, a także nakazuje ustawodawcy zwykłemu określenie form i charakteru ich dopuszczalnego zatrudniania (ust. 3); po czwarte – odnosi się do ustalania w drodze ustawy minimalnego wynagrodzenia za pracę (ust. 4); po piąte – dotyczy prowadzenia przez władze publiczne polityki zmierzającej do pełnego, produktywnego zatrudnienia przez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowania i wspierania poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych (ust. 5). Żaden z ustępów art. 65 Konstytucji nie może być zatem adekwatnym wzorcem kontroli w rozpatrywanej sprawie, której przedmiotem jest przepis prawa podatkowego.
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 65 Konstytucji z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

3.9. Stwierdzenie niedopuszczalności kontroli art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 65 Konstytucji przekłada się w niniejszej sprawie na bezprzedmiotowość art. 2 oraz art. 7 Konstytucji (przywołanych jako wzorce związkowe). Artykuł 2 Konstytucji zasadniczo nie może bowiem być samoistną podstawą kontroli w trybie skargowym (zob. postanowienie pełnego składu TK z 23 stycznia 2002 r., Ts 105/00, OTK ZU nr 1/B/2002, poz. 60). Jak w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, art. 2 Konstytucji wyznacza jedynie standard kreowania wolności i praw przez ustawodawcę, nie wprowadzając jednocześnie konkretnej wolności czy konkretnego prawa (zob. np. wyroki TK z: 30 maja 2007 r., SK 68/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 53 oraz 10 lipca 2007 r., SK 50/06, OTK ZU nr 7/A/2007, poz. 75). Trybunał zwraca uwagę na to, że o dopuszczalności traktowania art. 2 Konstytucji jako samoistnej podstawy indywidualnej kontroli konstytucyjności prawa nie może przesądzać to, że przepis ten może być samodzielną podstawą orzeczenia wydawanego w ramach kontroli generalnej (abstrakcyjnej). W tym drugim przypadku ocena ta nie jest bowiem uwarunkowana istnieniem praw podmiotowych konkretnego podmiotu, naruszonych wskutek zastosowania przez organ władzy publicznej niekonstytucyjnego przepisu (zob. np. postanowienie TK z 25 marca 2009 r., Ts 75/08, OTK ZU nr 2/B/2009, poz. 126).
Z kolei art. 7 Konstytucji nie kreuje po stronie obywateli żadnych praw ani wolności konstytucyjnych, gdyż jest przepisem o charakterze ustrojowym i dotyczy zasady legalizmu w działaniach władz publicznych (zob. np. wyroki TK z 13 stycznia 2004 r., SK 10/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 2 oraz 26 kwietnia 2005 r., SK 36/03, OTK ZU nr 4/A/2005, poz. 40, a także postanowienie TK z 17 czerwca 2013 r., Ts 254/11, OTK ZU nr 4/B/2013, poz. 340). Nie może być zatem podstawą kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną.
W związku z powyższym analizowanej skardze konstytucyjnej należało odmówić nadania dalszego biegu w zakresie badania zgodności art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. z art. 2 i art. 7 Konstytucji (jako wzorcami przywołanymi w związku z art. 65 Konstytucji) z powodu niedopuszczalności orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK).

W tym stanie rzeczy Trybunał postanowił jak w sentencji.