Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.161/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 3.03.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku del. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku - Anny Janas oraz Z-cy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. - P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanej o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.15§1kkw w zw. z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) w zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego skazanej K. C. s. Z. i U., ur. dnia (...) w S.: kary zastępczej 60 dni pozbawienia wolności w sprawie IIK 663/14 Sądu Rejonowego w S. oraz kary zastępczej 45 dni pozbawienia wolności w sprawie XIVK 724/14 Sądu Rejonowego w S.;

UZASADNIENIE

Skazana K. C. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego: kary zastępczej 60 dni pozbawienia wolności w sprawie IIK 663/14 Sądu Rejonowego w S. oraz kary zastępczej 45 dni pozbawienia wolności w sprawie XIVK 724/14 Sądu Rejonowego wS., wskazując na chęć uczestniczenia w wychowywaniu trójki dzieci.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 pkt 1, 2 oraz art.6 ust.4 i art.7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić wobec skazanego, któremu orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2kk oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Przepisy powyższej ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku, a także wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 7 ustawy).

Wskazać należy, że od 1.07.2015r. obowiązuje stan prawny który w odmienny sposób reguluje rozstrzyganie w przedmiocie wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z treścią art. 14 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 396) „w stosunku do skazanych, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Z tego zapisu wynika, że po dniu 1 lipca 2015r. nie jest możliwe orzekanie wykonania w systemie dozoru elektronicznego zastępczej kary pozbawienia wolności, o ile zarządzenie wykonania takiej kary nastąpiło po tej dacie. Możliwość taką przewidywał art.7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.), jednak przepis ten po dniu 1 lipca 2015r. utracił moc obowiązującą.

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2014r. Sąd Rejonowy w S. w sprawie IIK 663/14 K. C., została skazana na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązana do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy wS., w sprawie Ko 2288/15 zarządził wobec skazanej wykonanie kary zastępczej 60 dni pozbawienia wolności, z uwagi na uchylenie się przez nią od wykonania orzeczonej kary.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w S. w sprawie XIVK 724/14 K. C., została skazana na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązana do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w S., w sprawie Ko 2288/15 zarządził wobec skazanej wykonanie kary zastępczej 60 dni pozbawienia wolności, z uwagi na uchylanie się przez nią od wykonania orzeczonej kary.

Powyższe postanowienie o zarządzeniu wobec skazanej zastępczych kar pozbawienia wolności dotychczas nie uprawomocniło się. Zatem wniosek złożony przez skazaną nie spełnia zatem przesłanki formalnej określonej w art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.960) do udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, ponieważ wobec K. C. nie zapadło dotychczas prawomocne orzeczenie o karze pozbawienia wolności.

W tej sytuacji, orzeczenie wykonania wobec skazanego w systemie dozoru elektronicznego zastępczej kary pozbawienia wolności jest niemożliwe.

Z tych powodów należało postanowić jak na wstępie.