Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.2039/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 4.02.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku – Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S.P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego P. P. s. H. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.960) w zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

udzielićskazanemu P. P. s. H. i J., ur. dnia (...) w P., nr PESEL (...) zezwolenia na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w W., Wydział Zamiejscowy w P. z dnia 21.01.2014r., sygn. akt IXK 228/13 za czyn z art.178a§4kk, w ten sposób, iż:

I.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w: (...)-(...) P., Ł. 72;

II.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 oraz art.10 pkt 1, 2 i 10 cyt. powyższej ustawy określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a). w celu wykonywania pracy zarobkowej - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00;

b) w celu wykonywania prac przydomowych – w soboty w godz. 11.00-13.00;

c). w celu wykonywania praktyk religijnych - w niedziele w godz.10.00-12.00;

d) w celu utrzymywania więzi rodzinnych – w niedziele w godz. 12.00-13.00;

III.  na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zw. z art. 72§1kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

poprawnego zachowania;

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

nie nadużywania alkoholu i nie używania innych środków odurzających;

IV.  na podstawie art. 8a i art. 2 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 a cyt. powyższej ustawy, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.  na postawie art. 44 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1 i 2 cyt. powyższej ustawy, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

UZASADNIENIE

P. P. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary, w systemie dozoru elektronicznego, motywując go tym, iż jest jedynym żywicielem rodziny, a na utrzymaniu ma dwoje dzieci i konkubinę. Dodał również, że żałuje popełnionego czynu.

Wniosek jest zasadny.

Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 4.01.2016r. wynika, że P. P. od dnia 24.11.2015r. odbywa karę 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego wW., Wydział Zamiejscowy w P. z dnia 21.01.2014r. w sprawie IXK 228/13 za czyn z art.178a§4kk.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 kk oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Skazany posiada również stałe miejsce pobytu, w (...)-(...) P., Ł. 72, zaś wspólnie z nim zamieszkująca jego konkubina W. S. oraz ojciec H. P. wyrazili zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno–organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S., jest ono poprawne. Dwukrotnie został nagrodzony regulaminowo, karany dyscyplinarnie nie był. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych jest regulaminowy. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego. Kontakt zewnętrzny w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń utrzymuje z najbliższą rodziną. Zarówno do popełnionego czynu, jak i trybu życia prowadzonego na wolności, odnosi się krytycznie. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że skazany na wolności mieszkał z konkubiną W. S. oraz ojcem H. P., z którymi układał właściwe relacje. Pracował zarobkowo w firmie (...) w K. jako brukarz. Pracę tę świadczył w G.. Z tego tytułu osiągał dochód w wysokości 1200 złotych miesięcznie. Jego zachowanie, w miejscu zamieszkania nie budziło zastrzeżeń. Pomagał również swojej konkubinie w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Stwierdzić należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy uznać, iż wniosek skazanego P. P. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny. Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.