Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 563 / 13

POSTANOWIENIE

Dnia 04 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 04 września 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: I. M.

przeciwko : A. J.

o: zapłatę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I C 60/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 563 / 13

U z a s a d n i e n i e :

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 maja 2013 r. ukarał powódkę karą porządkową w wysokości 100 zł za naruszenie porządku czynności sądowych.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w trakcie rozprawy w dniu 22 maja 2013 r. podczas przesłuchania świadka B. B. powódka dopuściła się naruszenia spokoju i porządku czynności sądowych. I. M. po udzieleniu jej głosu w celu zadawania świadkowi pytań, w reakcji na treść odpowiedzi świadka na jej pytania, zaczęła zarzucać jej kłamstwo i wdawać się z nią w nieuprawnioną polemikę. W związku z tym została upomniana przez Przewodniczącą, która wyjaśniła, że w danej chwili służy powódce prawo zadawania pytań świadkowi, jeśli zaś będzie chciała odnieść się do treści zeznań i je ocenić zostanie jej udzielony głos po zakończeniu przesłuchania. Mimo to w toku dalszego przesłuchania świadka powódka nadal zachowywała się we wskazany wyżej sposób. Ponownie zatem została upomniana i pouczona o możliwości nałożenia na nią grzywny za takie zachowanie. Powódka mimo to nie potrafiła opanować wzburzenia wdając się ze świadkiem w dyskusję i wyrażając swoje emocje oraz dezaprobatę dla zeznań świadka.

Sąd podkreślił, że początkową reakcją na niewłaściwe zachowanie powódki było trzykrotne jej upominanie celem zmiany sposobu postępowania i pouczanie jej o konsekwencjach niezastosowania się do treści tych pouczeń. Mimo to powódka nie zmieniła swojej postawy. W ocenie Sądu wyczerpana została zatem możliwość wpłynięcia na powódkę bez ponoszenia przez nią konsekwencji finansowych nieuprawnionego zachowania.

Wobec tego Sąd na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku – Prawo o ustroju Sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 427) nałożył na powódkę karę porządkową grzywny w wysokości 100 zł, która mając na uwadze dopuszczalną jej wysokość do 10.000 zł, a także charakter przewinienia, w ocenie Sądu była reakcją słuszną i umiarkowaną.

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżyła zażaleniem powódka domagając się jego uchylenia. Podała, że podczas rozprawy w dniu 22 maja 2013 r. Sędzia Przewodnicząca od samego początku była w złym nastroju, a ponadto sugerowała odpowiedzi przesłuchiwanemu świadkowi. Skarżąca wyjaśniła, że ona jedynie dwukrotnie zaprzeczyła wypowiedzi świadka.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie powódki nie jest zasadne. Sąd I instancji prawidłowo ocenił niewłaściwe zachowanie powódki i w konsekwencji nałożył na powódkę karę porządkową grzywny za naruszenie spokoju i porządku czynności w trakcie rozprawy w dniu 22 maja 2013 r.

Z protokołu rozprawy z dnia 22 maja 2013 roku wynika, że pomimo tego, iż nie został powódce przez Przewodniczącą udzielony głos, powódka zaczęła zarzucać przesłuchiwanemu świadkowi B. B., że ta składa zeznania niezgodne z prawdą. Starała się również prowadzić ze świadkiem nieuprawnioną polemikę. W związku z takim zachowaniem powódka została trzykrotnie upomniana oraz pouczona o możliwości nałożenia na nią kary porządkowej. Mimo tego nie opanowała swoich emocji i nadal wdawała się w dyskusję ze świadkiem wyrażając swoją dezaprobatę dla treści jej zeznań.

W ocenie Sądu Okręgowego ukaranie grzywną w omawianej sytuacji było uzasadnione a nawet konieczne. Podkreślić trzeba, że bez zastosowanie takiego środka dyscyplinującego nie było możliwe powstrzymanie powódki przed utrudnianiem czynności procesowej, jaką było składanie zeznań przez świadka B. B.. Powódka została pouczona przez Przewodniczącą, iż w trakcie przesłuchania świadka ma jedynie możliwość zadawania jej pytań, natomiast czas na wyrażenie swojej oceny, co do wiarygodności tych zeznań miał nastąpić dopiero po zakończeniu przesłuchania. Powódka nie reagowała na kierowane do niej wezwania do zaprzestania utrudniania czynności sądowych i dopiero po nałożeniu na nią grzywny nastąpiła wyraźna zmiana jej zachowania.

W konsekwencji Sąd Okręgowy ocenił, że Sąd Rejonowy wymierzając powódce karę porządkową grzywny w kwocie 100 zł nie naruszył art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku – Prawo o ustroju Sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 427).

Stwierdzić należy, że nałożona na powódkę kara porządkowa ze względu na swoją wysokość nie jest nadmiernie wysoka. Należy mieć na uwadze, że górna granica wysokości grzywny wynosi 10.000 zł.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. oddalił zażalenie, jako niezasadne.