Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt. III K 364/09

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2009 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Kinstler

Protokolant: Sylwia Wójcik

w obecności J. T. - Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2009 r.

sprawy:

A. H.

urodz. (...) w S.

syna S. i Z. z domu T.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2001 r., sygn. akt.
III K 357/01, za przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 310§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk art. 64§1 kk popełnione
w okresie od 20 do 24 listopada 2000 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 28 września 2001 r. do 17 grudnia 2001 r.;

II.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt. II K 1717/08, za przestępstwo z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§2 kk popełnione w dniu 11 kwietnia 2008 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od
11 kwietnia 2008 r. do 12 kwietnia 2008 r.;

III.  Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt. III K 92/09:

a)  za ciąg 5 przestępstw z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i art. 64§1 kk oraz z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk
w zw. z art. 11§2 kk i art. 64§1 kk przy zastosowaniu art. 91§1 kk, popełniony od dnia 25 września 2008 r. do 31 października 2008 r., na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za przestępstwo z art. 278§1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk i art. 64§1 kk popełnione w dniu 26 października 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

objętych kara łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 22 listopada 2008 r. do 20 lutego 2009 r.

****************************************************************************************************

I.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. oraz art. 569 § 2 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego A. H. wyrokami opisanymi w punktach II i III części wstępnej wyroku
i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie skazania A. H. wyrokiem opisanym w punkcie I części wstępnej wyroku łącznego;

III.  zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I części dyspozytywnej wyroku okresy zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania od 11 kwietnia 2008 r. do 12 kwietnia 2008 r.
i od 22 listopada 2008 r. do 20 lutego 2009 r., a nadto okres kar dotychczas odbytych w sprawach opisanych w punktach II i III części wstępnej wyroku;

IV.  pozostawia do odrębnego wykonania inne orzeczenia zawarte w wyroku wymienionym w punkcie III części wstępnej i nie będące przedmiotem tego wyroku łącznego;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Jarosława Krotlińskiego
z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu kwotę 146,40 zł brutto tytułem kosztów nie opłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

VI.  zwalnia skazanego z ponoszenia kosztów sądowych związanych
z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.