Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 957/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Wójcik

Protokolant: Marta Denc

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 8.382,58 zł (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 1.637,00 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego