Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 116/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: stażysta Anna Trębicka

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko A. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 14 października 2015 roku, sygn. akt V GC 242/15

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od A. S. na rzecz J. J. kwotę 300,00 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik