Pełny tekst orzeczenia

Sygn. III Cz 1542/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Magdalena Hupa-Dębska

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko C. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I C 283/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Magdalena Hupa-Dębska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Z. oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych.

W zażaleniu na to postanowienie pozwany zarzucił, iż zapadło ono bez umożliwienia mu podania wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 394 § 2 kpc, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie żądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia. Zaskarżone postanowienie zapadło i zostało ogłoszone na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2015 r. i pozwany w terminie tygodniowym, zakreślonym przepisem art. 357 § 1 kpc, nie zgłosił żądania sporządzenia jego uzasadnienia i doręczenia mu postanowienia z uzasadnieniem. Pismo pozwanego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (k. 61) zawiera bowiem jedynie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wraz

z uzasadnieniem postanowienia o odmowie ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu, które wszak objęte zostało odrębnym rozstrzygnięciem. Zgodnie zatem z przywołanymi regulacjami, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych upływał dla pozwanego z dniem 19 sierpnia 2015 r. Tymczasem zażalenie na to rozstrzygnięcie pozwany wniósł dopiero 3 września 2015 r. (data nadania), toteż należy je uznać za spóźnione i podlegające odrzuceniu, stosownie do art. 370 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc.

Wobec powyższego zażalenie pozwanego jako spóźnione odrzucono, na podstawie

przywołanych przepisów oraz art. 373 zdanie 1 kpc.

SSO Magdalena Hupa-Dębska