Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 25/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

przy udziale Prokuratora R.. T. Ś.

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. sprawy

J. G. syna S. i R. z domu G.,

ur. (...) w miejscowości B.,

oskarżonego o to, że:

W dniu 13 listopada 2015 roku na drodze publicznej w ruchu lądowym w miejscowości S. na ul. (...) prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości alkoholu 1,04 mg/l w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k.

ORZEKA:

I. Oskarżonego J. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

II. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III. Na podstawie art. 43 § 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego do zwrotu prawa jazdy do Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji w M..

IV. Na podstawie art. 43 a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 120 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

Sygn. akt IIK 25/16

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 13 listopada 2015 roku oskarżony J. G., około godziny 12:00 – 13:00 spożywał alkohol w postaci drinków whiskey z colą. Oskarżony w godzinach popołudniowych tj. około godziny 16:00 udał się do zakładu mechanicznego oddalonego od jego miejsca zamieszkania o około 1 km, po odbiór samochodu marki V. (...) (d. wyjaśnienia oskarżonego J. G. k. 46).

Oskarżony odebrał pojazd z warsztatu mechanicznego, wsiadł do samochodu i udał się nim do domu. Na ulicy (...) w S., uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Kierowany przez niego pojazd najechał na tył znajdującego się przed nim pojazdu, którym kierował M. S. (d. zeznania świadka M. S. k. 47).

M. S. zjechał na położony przy ulicy parking, jednakże zauważył, że pojazd, który najechał na niego, odjechał z miejsca zdarzenia. Udał się więc za tym pojazdem. Kierujący nim mężczyzna zatrzymał się przy zabudowaniach i wysiadł z samochodu. Zachowanie kierującego wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, w związku z czym M. S. wezwał na to miejsce patrol Policji (d. zeznania świadka M. S. k. 47).

Oskarżony został na miejscu poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzone badania wykazały, że oskarżony J. G. miał o godzinie 16:13 - 1,15 mg/l, 16:28 - 1,13 mg/l, 16:50 - 1,03 mg/l, o godzinie 16:52 - 1,04 mg/l, zaś o godzinie 17:22 – 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (d. protokół użycia alkotestu k.8-9).

Oskarżony J. G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż tego dnia, około godz. 12:00 – 13:00, spożywał alkohol w postaci drinków, whiskey z colą. Około godziny 16:00 udał się do warsztatu mechanicznego, oddalonego około 1000 metrów od jego miejsca zamieszkania, po odbiór samochodu. Nie mógł znaleźć osoby, która mogłaby to zrobić za niego. Podczas powrotu do domu z warsztatu uczestniczył w kolizji drogowej. Dodał, że rodzina utrzymuje się z jego zarobków. Posiada wszystkie kategorie prawa jazdy, oprócz autobusów. Prawo jazdy posiada od 1981 roku, a zawodowe od 1984 roku. Nie pamięta by był karany za wypadki czy też kolizje drogowe (d. wyjaśnienia oskarżonego k. 46).

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż są one spójne z innymi zebranymi w sprawie dowodami.

Z wyjaśnieniami oskarżonego korespondują zeznania słuchanego w sprawie świadka tj. M. S. (k. 47). Świadek ten zeznał, że uczestniczył w kolizji drogowej z udziałem pojazdu oskarżonego. Oskarżony kierując pojazdem marki V. (...) najechał na jego pojazd, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. M. S. udał się za pojazdem oskarżonego i w trakcie wyjaśniania zaistniałej zauważył, że oskarżony może znajdować się pod wpływem alkoholu. Dodał, że stwierdził to po ruchach ciała i mowie. Na miejsce wezwał patrol policji. Dodał, że od momentu zdarzenia do zatrzymania miał pojazd oskarżonego w zasięgu wzroku i oskarżony nie spożywał w tym czasie alkoholu.

Oskarżony J. G. w dniu 13 listopada 2015 roku na drodze publicznej w ruchu lądowym w miejscowości S. na ulicy (...) prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości, o zawartości alkoholu 1,04 mg/l w wydychanym powietrzu.

W tym stanie rzeczy wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i została mu w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 178 a § 1 k.k.

Przy określaniu wymiaru kary wymierzonej oskarżonej Sąd kierował się wskazanymi w art. 53 k.k. dyrektywami wymiaru kary, biorąc pod uwagę cele kary w zakresie jej społecznego oddziaływania oraz cele wychowawcze i zapobiegawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego. W szczególności Sąd uwzględnił rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa, którym było zagrożenie bezpieczeństwo w komunikacji, stopień społecznej szkodliwości czynu i okoliczności jego popełnienia. Mógł on spowodować zagrożenie dla innym pojazdów i pieszych. Poruszał się bowiem po drodze krajowej nr (...), w godzinach szczytu komunikacyjnego. Wskazać nadto należy, że oskarżony jest zawodowym kierowcą i winien już z tego powodu wykazać się większym stopniem przewidywania konsekwencji swojego zachowania na drodze publicznej. Tym bardziej, że nic nie stało na przeszkodzie, aby poczekać i poprosić kogokolwiek z członków rodziny, znajomych czy sąsiadów, by odebrali jego auto z warsztatu mechanicznego. Zachowanie oskarżonego nie było niczym usprawiedliwione i pozostawało w znacznej dysharmonii pomiędzy zachowaniem powinnym i było bez wątpienia przejawem rażącego lekceważenia przez niego podstawowych zasad obowiązującego porządku prawnego.

Oskarżony J. G. nie był dotychczas karany sądownie (d. dane o karalności k. 22).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzona oskarżonemu kara grzywny jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu mu zarzucanego oraz adekwatna do jego stosunków majątkowych.

O zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd orzekł na podstawie art. 42 § 2 k.k., Sąd zobowiązał nadto oskarżonego do zwrotu prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w M.. Przy wymiarze zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, Sąd miał na względzie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jakie stwierdzono u oskarżonego.

Na podstawie art. 43 a § 2 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

O kosztach orzeczono jak w punkcie V wyroku, na podstawie art. 627 k.p.k.