Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 892/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SO Mariola Szczepańska, SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Sławomira Janikowska

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w O.

przeciwko K. J.

o zapłatę kwoty 35.590,86 zł

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 10 lutego 2015r., sygn. akt V GC 1065/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od K. J. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Mariola Szczepańska Marzena Eichstaedt Beata Matysik