Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2078/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Kraszewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Małecka

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Toruniu

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w C.

przeciwko M. K. (1), M. K. (2)

o zapłatę

I.  Nakaz zapłaty z dnia 30 kwietnia 2014 r. wydany w sprawie INc 63/14 przez Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny uchyla częściowo co do kwoty 10.369,89 zł (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 89/100) i w tej części umarza postępowanie,

II.  utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w pozostałej części to jest do kwoty 169.654, 86 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 86/100) wraz z odsetkami od kwoty:

- od kwoty 179.654, 86 zł od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2014 r.,

- od kwoty 169. 654,86 zł od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty

i kwotę 5.868,00 zł (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych tytułem kosztów procesu, w tym 3.617 zł (trzy tysiące siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Toruniu adw. W. M. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) podwyższoną o należną stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu,

IV.  zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda 4.910,67 zł (cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych 67/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego, w tym 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

IC 2078/14

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z o.o. Spółka komandytowa w C. domagał się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla aby pozwani M. K. (1) i M. K. (2) zapłacili powodowi solidarnie kwotę 180.024,75 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27.03.2014r. oraz koszty postępowania. W uzasadnieniu powód podał, iż pozwany nie wywiązał się ze zobowiązania i nie uregulował względem powoda należności za zakupiony towar w kwocie 191.289,69 zł. Tytułem zabezpieczenia płatności powód wypełnił wystawiony przez pozwanego i poręczony przez pozwaną weksel na kwotę 198.034,90 zł. W dniu wykupu weksla pozwany zapłacił kwotę 18.010,15 zł. Do zapłaty pozostała kwota dochodzona pozwem. (k.204)

Sąd Okręgowy w Toruniu nakazem zapłaty z dnia 30.04.2014r. orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. (k. 67)

W zarzutach od nakazu zapłaty pozwani M. K. (1) i M. K. (2) wnieśli o uchylenie nakazu zapłaty i oddalanie powództwa. Podnieśli następujące zarzuty: w części obejmującej kwotę 10.000 zł zobowiązanie zostało spłacone, w części co do kwoty 163.279,54 zł , że powództwo jest przedwczesne , a co do kwoty 6.745,21 zł, że roszczenie jest nieuzasadnione. W uzasadnieniu podali, że weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową, która upoważniała remitenta do wypełnienia weksla w razie pozostawania w zwłoce z zapłatą ceny. Podali, iż powód dostarczył pozwanemu niekompletny towar, bez dokumentów i testów, wymaganych przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r.), a więc obowiązek zapłaty nie powstał. Jego żądanie jest przedwczesne. Brak też podstaw do naliczania skapitalizowanych odsetek (k. 73-76)

W piśmie procesowym z dnia 11.02.2015r. powód ograniczył powództwo o kwotę 10.369,89 zł i w tej części cofnął pozew, a w pozostałej części podtrzymał powództwo i wniósł o utrzymanie w mocy nakazu zapłaty co do kwoty 169.654, 86 zł wraz z odsetkami od kwoty: - od kwoty 179.654, 86 zł od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2014 r.,

- od kwoty 169. 654,86 zł od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oarz koszty procesu. Powód podniósł, iż pozwany nigdy wcześniej nie zgłaszał braku jakichkolwiek dokumentów i nie zwracał się o dostarczenie dokumentów innych niż te, które zostały mu wydane wraz fakturami. Pozwanemu zostały każdorazowo z faktura VAT wystawione i przekazane deklaracje właściwości użytkowych . (k. 133-137)

W piśmie procesowym z dnia 06.10.2015r. pozwany podtrzymał swoje stanowisko. zaznaczy, iż w piśmie z dnia 20.03.2014r. zgłaszał powodowi brak atestów i żądał dostarczenia wymaganych dokumentów. (k. 235)

Sąd ustalił, co następuje:

Powoda i pozwanego od 2013 roku łączyła umowa o współpracy, na podstawie której powód sprzedawał pozwanemu towar - specjalistyczne rury gazociągowe. Do nawiązania współpracy doszło w ten sposób, iż powód wystosował do pozwanego ofertę, która była odpowiedzią na specyfikację, którą przestawił mu pozwany. Powód nie znał warunków umowy jaką pozwany zawarł w trybie zamówienia publicznego z (...) Spółką (...) sp. zo.o. w G. na dostawę takich rur ani warunków zamówienia publicznego, które stanowiły załącznik do tamtej umowy. Na dowód zawarcia umów sprzedaży powód wystawiał faktury VAT, które pozwany potwierdzał własnoręcznym podpisem oraz dokumenty wydania towaru tj. dokumenty WZ. Do każdej z faktur VAT pozwany otrzymywał wymaganą przez polskie prawo budowalne deklarację właściwości użytkowych równoważną z tzw. aprobatę techniczna. Powód nie wystawiał certyfikatu P.. Pozwany o tym wiedział. Powód umieścił na swojej stronie internetowej informacje o posiadanych przez towar niezbędnych atestach i aprobacie technicznej.

(dowód: przesłuchanie za powoda – Prezesa S. S. protokół elektroniczny z 03.03.2016r. 00:08:16, zeznania świadka A. K. protokół elektroniczny z 02.02.2016r., 00:06:01, wydruk ze strony internetowej powoda-k.142, deklaracje właściwości użytkowych- k. 143-174)

Na zabezpieczenie płatności wynikających z umów sprzedaży pozwany wystawił do dyspozycji powoda weksel in blanco wraz deklaracją wekslowa. Za zobowiązania pozwanego poręczyła jako poręczyciel wekslowy -pozwana M. K. (2). Zgodnie z deklaracją wekslowa, powód był uprawniony do wypełnienia weksla w przypadku naruszenia przez pozwanego postanowień umowy sprzedaży w szczególności nieuregulowania w terminie należności.

(dowód: weksel – k 60, deklaracja wekslowa- k. 42)

Początkowa współpraca między powodem i pozwanym układała się dobrze. Pozwany płacił za dostarczony towar w terminie. Nie zgłaszał powodowi, że towar nie ma wymaganych certyfikatów.

(dowód: przesłuchanie za powoda – Prezesa S. S. protokół elektroniczny z 03.03.2016r. 00:08:16, zeznania świadka A. K. protokół elektroniczny z 02.02.2016r., 00:06:01)

Z czasem pozwany miał opóźnienia w płatnościach za dostarczony towar. W związku z tym powód wypełnił weksel na kwotę 198.034,90 zł i wysłał do pozwanych wezwanie do zapłaty ww. kwoty w terminie do dnia 26.03. 2014r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę sadowa . Niniejsze wezwanie zostało odebrane przez pozwanych w dniu 19.03.2014r.

(dowód; wezwanie do zpalty- k. 55, zpo – k. 56 i 58)

Pismem z dnia 17.03.2014r. pozwany zwrócił się do powoda o wstrzymanie windykacji do końca marca 2014r. i zapewnił , iż w miarę wpływu płatności od swoich kontrahentów będzie natychmiast spłacać zadłużenie.

(dowód: pismo pozwanego – k. 176)

Pozwany w piśmie z dnia 20.03.2014r, poinformował powoda o terminach zapłaty za 4 faktury i powołał się na brak faktury korygującej. Innym pismem z tej samej daty pozwany zwrócił się o dostarczenie certyfikatów towaru. Podniósł, iż wykonawca nie może ukończyć budowy.

(dowód: przesłuchanie za powoda – Prezesa S. S. protokół elektroniczny z 03.03.2016r. 00:17:21, 2 pisma z dnia 20.03.2014r – k 175, 237)

Pozwany zapłacił na rzecz powoda 10.000 zł w dniu wytoczenia powództwa tj, w dniu 01.04.2014r. Powód zaliczył tę wpłatę na poczet należności głównej.

bezsporne

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów zgromadzonych w tej sprawie w szczególności – weksla oraz deklaracji wekslowej, przesłuchania za stronę powodową Prezes S. S. oarz zeznań świadka A. K.. Zeznania świadka R. K. nie miały znaczenia dla sprawy bo nic nowego nie zniosły. Sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanych albowiem prawidłowo wezwani na termin rozprawy nie stawili się na nią się celem przesłuchania. Tym samym pozwani nie skorzystali z możliwości zaprezentowania swojego stanowiska w sprawie. Dowody z dokumentów były wiarygodne , nie budziły wątpliwości Sądu ani żadnej ze stron.

Sprawa toczyła się na skutek wniesionych przez pozwanych zarzutów od nakazu zapłaty z dnia 16.02.2015 r. wydanego w sprawie INc 63/14.

W swoich zarzutach pozwani podnieśli przede wszystkim, iż weksel jest wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową ponieważ pozwany uiścił kwotę 10.000 zł, a powód nie pomniejszył swojego żądania o te pieniądze. W toku procesu Sąd ustalił, iż w dniu 01.01 2014 r. powód wniósł pozew do Sądu i tego samego dnia pozwany zapłacił kwotę, o której pisał w zarzutach. Sad uznał, iż zaplata nastąpiła po złożeniu pozwu. Co do tej kwoty nakaz zapłaty został więc uchylony a powództwo zostało umorzone. (art. 496 kpc w zw. z art. 355 kpc i art. 332§ 2 kpc )

Co do pozostałej kwoty pozwani podnosili, iż jest przedwczesne powództwo. Ich zdaniem weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową ponieważ pozwany otrzymał niekompletny towar z powodu barku dokumentów tj. certyfikatów zgodności. Zarzuty pozwanych powinny zostać wykazane (art. 6 kc) Poza twierdzeniami pozwanych nie ma na to żadnych dowodów.

Pozwany zarzut braku stosownych certyfikatów podniósł w piśmie do powoda z dnia 20.03.2014r. tj. już po otrzymaniu przez pozwanych wezwań do wykupu weksla, które otrzymali w dniu 18.03.20114r. Czyli 2 dni później pozwany wysłał pismo do powoda, że nie zapłaci, bo nie są dołączone do faktur dokumenty, których nie otrzymał. We wcześniejszych pisma, z których Sąd dopuścił dowód, pozwany niczego jeśli chodzi o dokumentację nie kwestionował. Wręcz zwracał się o to aby wstrzymać windykację , bo ma kłopoty finansowe i podniósł, iż zapłaci kiedy tylko otrzyma należności od swoich kontrahentów. Na marginesie wypada zauważyć, iż takie stanowisko pozwanego zaprezentowane w piśmie można by potraktować jako uznanie powództwa. Czyli bark dokumentów jeżeli w ogóle nastąpił, nie był przeszkodą do regulowania na bieżąco płatności powodowi. Tych zarzutów pozwany nie udowodnił.

Sąd nie znalazł podstaw aby odmówić wiarygodności zeznaniom świadka A. K. , że do wszystkich faktur były wysłane dokumenty. Ani też nie było podstaw aby nie uwzględnić zeznań Prezesa powodowej spółki złożonych na ostatnim terminie rozprawy. Do zmówienia publicznego, na które powołuje się pozwany były załączone aneksy, z których wynika jakie certyfikaty rury powinny mieć. Niemniej jak twierdzi powód, nie otrzymał od pozwanego do specyfikacji tych aneksów. Pozwany nie wykazał, że to powód powinien wiedzieć jakie dokumenty powinny być dołączone do faktur. Pozwany powoływał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym oraz certyfikatu Pas, które nakazuje dołączenie różnych dokumentów. Zarzut ten nie ma znaczenia dla sprawy albowiem zdaniem Sądu do faktur były załączone stosowne dokumenty. Zarzuty pozwanych zmierzał więc jedynie do odroczenia płatności na rzecz firmy powoda.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd na podstawie art. 496 kpc, co do pozostałej kwoty 169.654, 86 zł wraz z odsetkami oraz kosztów procesu zasądzonych ww. nakazem zapłaty , utrzymał nakaz zapłaty w mocy .

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu, Sąd orzekł na podstawie § 2 ust. 1 i 3 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., Nr 123, poz. 1058, ze zm.) Na koszty adwokackie poniesione w sprawie składały się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3600 złotych plus 23% podatku VAT .

O kosztach postępowania zabezpieczającego Sąd orzekł w oparciu o art. 98 § 1 kpc w zw. z art. zw. z art. 13§2 k.p.c. Wysokość kosztów została ustalona zgodnie z postanowieniem komornika. (k. 273)