Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1539/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie : SO Zofia Szcześniewicz

SO Radosław Olewczyński (ref.)

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 23 czerwca 2015 r. wydanego w sprawie II C 922/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od G. Z. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w L. kwotę 300,00 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.