Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 84/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia SO Beata Matysik (ref.)

Protokolant: stażysta Anna Trębicka

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w W.

przeciwko (...) Spółce jawnej

z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 19 października 2015 roku, sygn. akt V GC 50/15

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od (...) Spółki jawnej z siedzibą w S. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 300,00 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik