Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 398/15 upr.

Dnia 25 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Grażyna Poręba

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 r. w N.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o., spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko K. W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  kosztami procesu obciąża powoda.

Sygn. akt I C 398/15 upr

Z/

1.  (...)

2.  (...)

2015-09-25 SSR:

Sygn. akt I C 398/15 upr

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 25 września 2015r

Powód (...) spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w W. domagał się zasądzenia od pozwanej K. W. kwoty 1.867,70 zł. w tym kwoty 1.1518,80 zł. tytułem należności głównej z odsetkami umownym od dnia 27 sierpnia 2014r., kwoty 313,90 zł. tytułem odsetek umownych od 21 czerwca 2013r. do dnia 26 sierpnia 2014r., 35 zł. tytułem opłat manipulacyjnych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podał, iż nabył od (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. umowę o numerze (...) na podstawie, której pozwanej udzielono dwóch pożyczek na wniosek złożony drogą elektroniczną - jedną w dniu 19 lutego 2013r. w kwocie 1.000 zł. oraz drugą w dniu 22 marca 2013r. w kwocie 600 zł. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 20 kwietnia 2013 a następnie przedłużony do 20 czerwca 2013r.

Powód nabył wierzytelność jak podał na podstawie umowy ramowej z dnia 30 listopada 2013r. .

Pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wniosła o oddalenie powództwa. Podniosła, że na podstawie dokumentów przedłożonych do pozwu nie sposób zweryfikować prawidłowości obliczenia roszczenia. Przyznała jednak, iż pożyczyła kwotę 1.600 zł. jednak stanowczo kwestionowała legitymację czynną powoda bowiem ten nie wykazał przelewu wierzytelności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana K. W. otrzymała od (...) spółka z o.o. w dniu 19 lutego 2013r. pożyczkę w kwocie 1.000 zł. od której prowizja wynosiła 100 zł. z terminem spłaty 30 dni, następnie w dniu 22 marca 2013r. otrzymała kwotę 600 zł. z prowizją 158,80 zł. płatną do dnia 20 kwietnia 2013r. W razie opóźnienia w zapłacie pożyczkodawca mógł naliczać odsetki maksymalne.

To jedyne okoliczności, które można ustalić na podstawie dokumentów i w części dotyczącej wysokości pożyczki niesporne.

/ dowód: informacja o warunkach pożyczki k. 59-60, potwierdzenia przelewów k. 62-64/

(...) spółka z o.o. oraz (...) spółka z o.o. w dniu 30 listopada 2013r. zawarli umowę ramową (...) Od dnia 21 stycznia 2014r. ten ostatni podmiot funkcjonuje i działa pod firmą (...) spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w W.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dowodów z dokumentów.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał w pierwszej kolejności za uzasadniony zarzut braku legitymacji czynnej powoda i nie wykazanie przez niego, iż doszło do przejścia praw z tytułu wierzytelności (...) przeciwko pozwanej. Powód przedłożył wraz z pozwem plik dokumentów k. 20 do 51 - w tym umowę ramową, prawdopodobnie załączniki i tabelę, z których nie sposób wywnioskować, iż przedmiotem i skutkiem umowy miało być ostatecznie przeniesienie wierzytelności.

Skoro pozwana podniosła wątpliwości co do legitymacji powoda to jego obowiązkiem było udowodnienie swoich praw, precyzyjne wyjaśnienie oraz wskazanie na podstawie, którego zapisu umowy doszło do przeniesienia wierzytelności. a także czy i który z dokumentów k. 26-49 ma znaczenie dla sprawy. Tabela k. 50-51 jest już wewnętrznym wydrukiem i nie ma żadnej mocy dowodowej.

Niedopuszczalnym jest w ocenie sądu aby tylko dlatego, że dany podmiot zajmuje się masowo udzielaniem pożyczek lecz równocześnie jest profesjonalistą w sposób tak nieczytelny zarówno dla sądu jak i strony przeciwnej, będącej konsumentem, przedstawiał dowody na potwierdzenie sprzedaży ( nabycia, przejścia ) wierzytelności.

Brak wykazania legitymacji powoduje oddalenie powództwa.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji na podstawie przepisu cytowanego w uzasadnieniu.

Odnośnie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc.

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1/ (...)

2/(...)

3/ (...)

N. dnia (...)

Sędzia.