Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1495/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25.11.2015 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Kamila Rakowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 25.11.2015 r. w Świdnicy

sprawy H. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania H. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 03.07.2015 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od wnioskodawczyni na rzecz strony pozwanej kwotę 60 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII U 1495/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni H. K. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 03.07.2015 r. odmawiającej ponownego ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem okresu nieskładkowego liczonego po 1.3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok przebywania na urlopie wychowawczym lub niewykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawczyni powołała się na przepisy ustawy, które jej zdaniem na takie przeliczenie pozwalają.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie podnosząc, że przepisy dotyczące przeliczenia, którego domaga się wnioskodawczyni dotyczą emerytur ustalonych wg zreformowanych zasad i nie są stosowane dla osób urodzonych przed 01.01.1949 r. Wnioskodawczyni urodziła się w (...)r., a zatem nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące wyliczenia wartości kapitału początkowego, stanowiącego element emerytury obliczonej według nowych zasad.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni H. K. (...) na mocy decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 19.11.1990r., począwszy od dnia 11.10.1990r. pobierała nieprzerwanie rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy w drodze do pracy. Decyzją z dnia 21.09.1999r. strona pozwana przyznała wnioskodawczyni prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na stałe.

W dniu 09.05.2002r. złożyła wniosek o emeryturę. Decyzją organu rentowego z dnia 24.05.2002r. zostało przyznane od 08.06.2002r. prawo do emerytury, tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wysokość emerytury została obliczona na podstawie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Do ustalenia wysokości emerytury przyjęto podstawę wymiaru renty. Podstawę wymiaru obliczono przez pomnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 104,72% przez 666,96 zł, tj. kwotę bazową, co dało kwotę 698,44 zł. Do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 30 lat i 8 miesięcy okresów składkowych oraz 3 miesiące okresów nieskładkowych.

Obecnie wnioskodawczyni jest uprawniona do emerytury w zbiegu z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. Powyższe świadczenie jest corocznie waloryzowane.

W dniu 16.06.2015r. wnioskodawczyni w związku z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS złożyła wniosek o przeliczenie emerytury w związku z przebywaniem w latach 1978 - 1990 na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Zaskarżoną decyzją z dnia 03.07.2015r. odmówiono wnioskodawczyni ponownego ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem okresu nieskładkowego liczonego po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok przebywania na urlopie wychowawczym lub niewykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że kapitał początkowy jest jednym z elementów stanowiących podstawę ustalenia wysokości emerytury przyznanej według zreformowanych zasad, a emerytura wnioskodawczyni nie jest wyliczona według takich zasad.

dowód: akta ZUS wnioskdoawczyni

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył:

Odwołanie jest niezasadne.

W oparciu o treść art. 173 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748 j.t.) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Ustawą z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 552) wprowadzono ust. 2a przepisu art. 174 ustawy, który stanowi aktualnie, że przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 (okresy urlopu wychowawczego), stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2. Oznacza to, że do ustalenia wysokości kapitału początkowego zalicza się okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat oraz na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko – aktualnie przy zastosowaniu wskaźnika 1,3 % podstawy wymiaru, jak do okresów składkowych (w miejsce wcześniej obowiązującego 0,7 %).

Z akt emerytalnych wnioskodawczyni wynika, że wnioskodawczyni jest osobą urodzoną po dniu 31.12.1948r., a wysokość pobieranej przez nią emerytury została wyliczona przy przyjęciu podstawy uprzednio pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wnioskodawczyni nigdy nie miała wyliczonej emerytury w oparciu o wskaźnik w postaci wysokości kapitału początkowego i nie była też ustalana wysokość kapitału początkowego.

Kapitał początkowy jest elementem podstawy obliczania emerytury w systemie zdefiniowanej składki i ustala się go dla osób urodzonych po 31.12.1948r., które przed 01.01.1999r. podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i nie nabyły prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym albo do wcześniejszej emerytury. Skoro zatem emerytura wnioskodawczyni nie była ustalana na podstawie art. 25 i art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nadto wnioskodawczyni jest osobą urodzoną przed 31.12.1948r., to brak jest możliwości przyjęcia do wyliczenia pobieranej przez wnioskodawczynię emerytury wskaźnika 1,3% w stosunku do okresów urlopu wychowawczego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie oddalił. Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 k.p.c. który stanowi, że strona przegrywająca zobowiązana jest na żądanie przeciwnika zwrócić mu koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) w zw. z § 2 i § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013r., poz. 490), zobowiązując wnioskodawczynię do zwrotu na rzecz strony pozwanej koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej.