Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 26 września 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Gulczyńska

Sędziowie: SA Bogdan Wysocki (spr.)

(SO) Ryszard Małecki

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Banku Spółdzielczego w P.

przeciwko 1 ) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., 2) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C.

o zapłatę

na skutek zażaleń pozwanych

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu,

z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt IX GNc 1276/12

postanawia:

oddalić zażalenia.

Bogdan Wysocki Małgorzata Gulczyńska Ryszard Małecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił zarzuty pozwanego ad. 1 (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. z dnia 27 listopada 2012 r. od nakazu zapłaty z dnia 29 października 2012 r. (pkt 1), odrzucił zarzuty pozwanego ad. 2 (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. z dnia 19 listopada 2012 r. od nakazu zapłaty z dnia 29 października 2012 r. (pkt 2). W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że pozwani nie uiścili opłat sądowych od zarzutów do których uiszczenia zostali wezwani i w związku z tym ich zarzuty na podstawie art. 494 § 1 k.p.c. podlegają odrzuceniu.

Pozwany (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. zaskarżył powyższe postanowienie w części tj. co to pkt 2. Pozwany zarzucał rozstrzygnięciu błędne ustalenie, że w sprawie zachodzą podstawy do odrzucenia zarzutów oraz nieuwzględnienie okoliczności nieprawidłowego doręczenia wezwania z dnia 11 kwietnia 2013 r. w przedmiocie opłaty od zarzutów. Wskazując na powyższe zarzuty pozwany ad. 2 wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w zaskarżonej części.

Pozwany (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. zaskarżył również powyższe postanowienie w części tj. co to pkt 1. Pozwany zarzucał rozstrzygnięciu błędne ustalenie, że w sprawie zachodzą podstawy do odrzucenia zarzutów. Pozwany ad. 1 wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w zaskarżonej części.

Powód wniósł o oddalenie obu zażaleń oraz o przyznanie od pozwanych na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenia pozwanych nie zasługiwały na uwzględnienie.

Żalący nie kwestionowali, że nie uiścili należnej opłaty od zarzutów.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie zasługiwały na uwzględnienie twierdzenia pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C., że nieprawidłowo zostało mu doręczone wezwanie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w przedmiocie opłaty od zarzutów. Pozwany ad. 2 podniósł, że skierowane do niego wezwanie zostało odebrane przez osobę nieuprawnioną, a mianowicie przez pracownika spółki (...) Sp. z o.o., a więc zupełnie innego podmiotu. Jednakże jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania, zostało ono odebrane przez upoważnionego pracownika pozwanego ad. 2, o czym świadczy adnotacja doręczyciela i pieczęć pozwanego (k. 203). Natomiast pozwany ad. 2 nie wykazał w żaden sposób, że osoba która potwierdziła odbiór tej przesyłki była nieuprawniona do jej odbioru. Poza tym jak zasadnie podniósł powód w odpowiedzi na zażalenie, to pozwana spółka ad. 2 ponosi odpowiedzialność za to, kto pod adresem jej siedziby odbiera kierowaną do niej korespondencję. Przy czym nie można określić osoby przebywającej pod adresem siedziby żalącej i odbierającej kierowaną do niej korespondencję, jako osobę nieuprawnioną do jej odbioru(art. 97 k.c.). Wobec tego, należy uznać, że przedmiotowe wezwanie pozwanej do uiszczenia opłaty do zarzutów było skuteczne (dokonane na adres podany w rejestrze, a tym samym wskazany przez pozwaną jako adres siedziby). Kwestia tego jak pozwana zorganizowała sobie odbiór korespondencji jest jej wewnętrzną sprawą i nie może wpływać na skuteczność doręczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 133 § 2a k.p.c.).

Natomiast podnoszone przez żalących twierdzenia o ich trudnej sytuacji majątkowej i finansowej i w związku z tym niemożności uiszczenia opłaty od zarzutów, nie mają żadnego wpływu na zasadność zaskarżonego orzeczenia. Bowiem zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zarzutów nie jest środkiem zaskarżenia służącym do wzruszenia prawomocnych orzeczeń w przedmiocie kosztów sądowych. Okoliczności dotyczące oceny możności uiszczenia opłaty od zarzutów były w niniejszej sprawie przedmiotem odrębnego postępowania wpadkowego, które zostało prawomocnie zakończone. W tej sytuacji pozwani byli zobowiązani do uiszczenia opłaty od zarzutów stosownie do wezwania przewodniczącego, czego jednak w zakreślonym terminie nie uczynili. Wobec tego ich zarzuty stosownie do art. 494 § 1 k.p.c. jako nieopłacone podlegały odrzuceniu.

Wobec tego, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. art. 397 § 2 k.p.c. w oddalił zażalenia pozwanych jako nieuzasadnione.

Bogdan Wysocki Małgorzata Gulczyńska Ryszard Małecki