Pełny tekst orzeczenia

0Sygn. akt II Ka 7/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Wojciechowski (spr.)

Sędziowie: SSO Marcin Świerk

SSO Bożena Przysada

Protokolant: protokolant Małgorzata Dąbek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie - Mariusza Kowala

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 r.

sprawy Z. G.

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a§ 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie

z dnia 29 października 2015 r., sygnatura akt X K 754/15

I.  zmienia wyrok w zaskarżonej części ten sposób, że z podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w art. 70 kk eliminuje pkt 1,

II.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Bożena Przysada SSO Tomasz Wojciechowski SSO Marcin Świerk

Sygn. akt II Ka 7/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt X K 754/15 oskarżony Z. G. uznany został za winnego tego, że w dniu 27.07.2015 r. w miejscowości Ś., woj. (...), w ruchu lądowym, kierował pojazdem mechanicznym w postaci motoroweru marki Z. nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,47 i 0,46 mg/l oraz 0,83 i 0,90 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za czyn ten na podstawie art. 178a § 1 kk skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk Sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat.

Na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk Sąd zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Na podstawie art. 42 § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny
w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat.

Na podstawie art. 43a § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na podstawie art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości w kwocie 230 zł.

Powyższy wyrok - w części dotyczącej podstawy prawnej warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności - zaskarżył apelacją Prokurator Rejonowy w Rzeszowie, zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego a to art. 70 § 1 kk poprzez niezastosowanie tego przepisu jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez przyjęcie art. 70 § 1 kk jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy rozważył, co następuje:

Apelacja nosi cechy zasadności.

Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 396) od dnia 1 lipca 2015 r. art. 70 § 1 tej ustawy karnej nie zawiera już jednostek redakcyjnych w postaci punktów, skoro nadano mu brzmienie: „ Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku”.

W tej sytuacji skarżący trafnie zakwestionował powołanie pkt 1 w art. 70 § 1 kk, który to przepis (wespół z art. 69 § 1 i 2 kk) przyjęty został za podstawę prawną warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego (w części dotyczącej określenia okresu próby), co przyznał zresztą sąd I instancji
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (k. 45).

Dlatego też sąd odwoławczy orzekł reformatoryjnie jak w pkt I wyroku, zwalniając równocześnie oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, gdyż przemawiają za tym względy słuszności, skoro weźmie się pod uwagę, że wniesienie apelacji zdeterminowane zostało koniecznością usunięcia skutków oczywistej omyłki, której nie ustrzegł się Sąd Rejonowy.

Wyrok Sądu Okręgowego znajduje oparcie w przepisach art. 437 § 1 kpk w zw. z art. 438 pkt 1 kpk oraz art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk.

SSO Bożena Przysada SSO Tomasz Wojciechowski SSO Marcin Świerk