Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2274/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Irena Żarnowska-Sporysz

Protokolant: prot. sądowy Anna Łachman

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K. i J. K.

przeciwko Bankowi (...) S.A. w W.

o ustalenie

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powodów solidarnie na rzecz strony pozwanej kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 2274/14

UZASADNIENIE

Powodowie M. K. i J. K. w pozwie z dnia 5 czerwca 2014 r. skierowanym przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. wnieśli o:

1/ o ustalenie, że postanowienie § 2 ust. 2 umowy o kredyt hipoteczny nr KH/ (...), zawartej w dniu 2 lipca 2008 r. przez powodów oraz Bank (...) S.A. w W. , zgodnie z treścią którego "kredyt jest indeksowany do (...), po przeliczeniu wpłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...) według tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy" jest niedozwolone i nie wiąże powodów;

2/ o ustalenie, że postanowienie § 7 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny nr KH/ (...), zawartej w dniu 2 lipca 2008 r. przez powodów oraz Bank (...) S.A. w W., zgodnie z treścią którego " Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w (...) ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży (...) obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursu Walut Obcych w Banku (...) SA" jest niedozwolone i nie wiąże powodów,

3/ o ustalenie, że powodowie w wykonaniu umowy o kredyt hipoteczny nr KH/ (...), zawartej w dniu 2 lipca 2008 r. z Bankiem (...) S.A. w W. , zobowiązani są do spłaty kredytu wynoszącego 972.789,75 PLN, w 504 ratach miesięcznych, wyrażonych w PLN, w tym 6 rat obejmujących odsetki w okresie karencji spłaty kredytu oraz 498 równych rat miesięcznych, które zawierają malejącą część odsetek oraz rosnącą część raty kapitałowej.

Ponadto powodowie domagali się zasądzenie na ich rzecz solidarnie od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powodowie podali, iż w dniu 2 lipca 2008 r. jako kredytobiorcy zawarli z pozwanym umowę o kredyt hipoteczny nr KH/ (...), stosownie do której Bank udzielił im kredytu w kwocie 972.789,75 PLN, która to kwota w całości została przeznaczona na zakup domu mieszkalnego w budowie, budowę domu mieszkalnego metodą gospodarczą oraz na pokrycie kosztów wliczonych w kredyt. Okres kredytowania wynosił 504 miesięce , w tym okres karencji 6 miesięcy od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. W umowie tej znalazły się postanowienia o indeksacji kredytu do (...) oraz o zasadach obliczenia raty spłaty kredytu.

Według powodów wyżej opisana umowa , w zakresie dotyczącym w/w postanowień nie była indywidualnie negocjowana z kredytobiorcami a rozmowy prowadzone przez kredytobiorców z przedstawicielami Banku dotyczyły jedynie wysokości oprocentowania kredytu oraz prowizji pobieranej przez bank. Wszelkie pozostałe postanowienia umowne zostały narzucone przez B. (...)który posługiwał się uprzednio ustalonym wzorcem umowy.

Podnieśli także, iż klauzule umowne wskazane w pkt I a i b pozwu są niedozwolonymi klauzulami w rozumieniu art. 385 (1) k.c., bowiem kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami , rażąco naruszając ich interesy. Tym samym postanowienia te winny zostać uznane za niewiążące powodów.

Powodowie wskazali też, iż wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie o sygn. XVII AmC 426/09 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony (...) i K. Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów , uznał za niedozwolone i zakazał wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi (...) postanowień wzorca umowy o treści:

a/ "Kredyt jest indeksowany do (...)/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...)/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy"

b/ "W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz , obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w banku (...) z dnia spłaty".

Według powodów postanowienie § 2 ust. 1 umowy stanowi dokładne odwzorowanie postanowienia uznanego przez Sąd za niedozwolony. Natomiast postanowienie § 7 ust. 1 umowy choć nie jest jednobrzmiące z niedozwolonym postanowieniem zakwestionowanym przez Sąd , to jednak jest niemal identyczne i ma takie samo znaczenie i skutki prawne w tym zakresie w jakim nakłada na kredytobiorcę obowiązek spłaty raty kredytu z zastosowaniem kursu sprzedaży (...) obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursu Walut Obcych w Banku (...) SA."

Pozwany Bank (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powodów solidarnie kosztów procesu.

Pozwany wskazał iż powodowie nie posiadają interesu prawnego w dochodzeniu powództwa o ustalenie, bowiem roszczeń związanych z zapłaconymi ratami z tytułu zawartej z Bankiem umowy kredytu mogą dochodzić w postępowaniu o zapłatę. Powodowie nie mają interesu prawnego w odrębnym dochodzeniu ustalenia , że powoływane przez nich postanowienia są niedozwolone. Oceny czy i w jakim zakresie postanowienia są abuzywne i jaki jest ich wpływ na umowę Sąd mógłby bowiem bezsprzecznie dokonać w ramach procesu o świadczenie. W konsekwencji powodom przysługuje dalej idący środek ochrony prawnej. Orzeczenie zaś zgodne z żądaniem pozwu stanowiłoby ingerencję w istotne postanowienia umowy i wykreowałoby jej nowe warunki co jest niedopuszczalne w świetle wyroku ETS z dnia 14 czerwca 2012 r.

Następnie podał, iż nie sposób zgodzić się z powodami, jakoby zaciągnęli oni kredyt w PLN, nie zaś w (...) i zobowiązani byli oni do jego spłaty w ratach miesięcznych wyrażonych w PLN. Powodowie sami zwrócili się do Banku o udzielenie kredytu w (...) za pośrednictwem doradcy kredytowego, który przedstawił im ofertę kredytową pozwanego wyjaśniając na czym polegają. Przed złożeniem wniosku kredytowego otrzymali także informację dla wnioskodawców ubiegających się o produkty hipoteczne indeksowane kursem waluty obcej, oparte na zmiennej stopie procentowej. W informacji tej wskazano, iż wybierając zadłużenie w walucie obcej kredytobiorcy korzystają aktualnie z oprocentowania niższego w porównaniu z kredytem złotowym i spłacają miesięcznie niższą ratę kredytu. Jednocześnie Bank podkreślał, że zaciągając zobowiązanie w walucie obcej, kredytobiorcy narażeni są na ryzyko zmiany kursów walutowych. W informacji zaprezentowany został również przykład obrazujący, jak kształtować będzie się rata kredytu w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej. Co więcej powodowie w dokumencie tym poświadczyli , iż zapoznali się z powyższą informacją oraz że w pierwszym rzędzie przedstawiono im ofertę kredytu w PLN, z którego rezygnują. Powyższe nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż składając wniosek kredytowy powodowie celowo i z pełną świadomością ewentualnych ryzyk zdecydowali się na zaciągnięcie w Banku kredytu w (...), zwłaszcza że powód miał wcześniejsze doświadczenia z kredytem walutowym we frankach oraz był już adwokatem w kilkuletnim doświadczeniem. W związku ze złożonym przez powodów wnioskiem Bank przeprowadził też symulacje które za każdym razem wskazywały jako walutę kredytu (...), a przedstawione w nich przykłady wpływu zmiany stopy procentowej oraz kursu waluty na wysokość raty kredytu odnosiły się każdorazowo do kredytu indeksowego do kursu (...) podobnie jak przygotowane wraz z symulacjami Harmonogramy Spłaty Kredytu.

Powodowie także od dnia złożenia wniosku do dnia udzielenia kredytu negocjowali z Bankiem warunki cenowe kredytu, dążąc do obniżenia marży i prowizji. Wbrew więc twierdzeniom powodów zawarta przez nich umowa uwzględniała uzgodnione wcześniej indywidualnie z powodami warunki. Pozwany podkreślił, iż przez zgoła 6 lat wykonywania umowy kredytu powodowie nie kwestionowali nigdy, iż został on udzielony w walucie (...), pomimo otrzymywania od Banku wyciągów łącznych wskazujących wprost na walutę kredytu oraz saldo kredytu a ponadto wielokrotnie potwierdzali to, iż umowa indeksowana jest do franka szwajcarskiego.

Żądanie powodów polegające na tym, iż udzielony im przez Bank kredyt miałby być kredytem złotowym oprocentowanym wg stawki właściwej dla kredytu walutowego udzielonego e (...) jest nie do przyjęcia nie tylko ze względów ekonomicznych – stopy procentowe WIBOR właściwe dla kredytów w PLN są wyższe aniżeli stopy procentowe LIBOR 3M ( (...)) ale z i z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym , walutowym oraz stopy procentowej. Proponowana przez powodów w pozwie bezskuteczność indeksacji nie znajduje również uzasadnienia w świetle uzasadnienia wyroku (...) Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanych w trybie kontroli abstrakcyjnej na którą powołują się w pozwie. Sama zasada indeksacji kredytu i jej dopuszczalność przy umowach kredytu tego typu co zawarta z powodami nie została w żaden sposób podważona.

Pozwany Bank zaznaczył także, iż klauzule wskazywane przez powodów nie są tożsame z klauzulami wpisanymi do rejestru i nie pochodzą z umowy poddanej kontroli w ramach postępowania prowadzonego przed (...). Klauzula wpisana do rejestru pochodzi bowiem z nieobowiązującego już regulaminu R.22. Sąd ma obowiązek zaś zbadać w ramach niniejszego postępowania zaistnienie wszystkich przesłanek z art. 385 (1) k.c. i ocenę roszczenia powodów w kontekście indywidualnych okoliczności dotyczących umowy. W ocenie Banku w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w w/w przepisie. , co wyłącza możliwość uznania kwestionowanych przez powodów postanowień za bezskutecznych. Kwestionowane klauzule były indywidulanie negocjowane przez powodów a powodowie mieli świadomość co do możliwości ich zmiany.

Pozwany wskazał również, iż brak jest podstaw do objęcia kwestionowanych przez powodów postanowień kontrolą indywidualną, albowiem powołane przez nich w pkt 1 i 2 petitum pozwu klauzule określają główne świadczenia stron umowy a sposób ich sformułowania jest jednoznaczny.

Kwestionowane przez powodów zapisy umowy nie mogą być uznane za abuzywne również i z tego powodu, iż brak jest w sprawie naruszenia interesów powodów jako konsumentów (niższa rata kredytu i wysokość oprocentowania, wprowadzenie w życie ustawy antyspreadowej z dnia 29 lipca 2011 r., wprowadzającej możliwość spłaty raty bezpośrednio w (...) i przewalutowania w każdej chwili kredytu na PLN, wysokość kursu walut w pozwanym Banku podobna do kursów tych walut w innych bankach). , brak naruszenia dobrych obyczajów

Sąd ustalił że :

W dniu 2 lipca 2008 r. strony zawarły umowę o kredyt hipoteczny nr KH/ (...), załącznikiem której były m.in. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku (...) SA, Cennik Kredytu Hipotecznego oraz pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez powodów.

Zgodnie z § 2 kwota kredytu wyniosła 972.789,75 zł, jednakże kredyt ten był indeksowany do (...), po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...) według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Celem kredytu była budowa domu metodą gospodarczą, zakup domu w budowie oraz koszty wliczone w kredyt. Okres kredytowania miał wynosić 504 miesięce, w tym liczba miesięcy karencji: 6 licząc od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.

W § 6 umowy wskazano, iż kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, a kredytobiorca ponosił ryzyko zmian stóp procentowych co oznaczało, iż przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej. Oprocentowanie kredytu wynosiło 3.6900% w stosunku rocznym , co stanowiło sumę stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) obowiązującej w dniu sporządzenia umowy oraz marży w wysokości 0.9000 p.p. stałej w całym okresie kredytowania. Odsetki miały być naliczane za każdy dzień od aktualnego salda zadłużenia, a oprocentowanie kredytu miało ulegać zmianie w zależności od zmiany stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)).

W § 7 umowy postanowiono, iż kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w (...) ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich , z zastosowaniem kursu sprzedaży (...) obowiązującego w dniu płatności raty kredytu , zgodnie z (...) Banku (...) SA. Kredyt miał być spłacany w 504 ratach miesięcznych, w tym 6 rat obejmujących odsetki w okresie karencji spłaty kredytu oraz 498 równych ratach miesięcznych, które zawierały malejącą część odsetek oraz rosnącą część raty kapitałowej. ( § 7 ust. 2).

Kredyt został powodom udostępniony i przez nich wykorzystany.

Powodowie zwrócili się do pozwanego Banku o udzielenie kredytu w dniu 22 kwietnia 2008 r. Wniosek kredytowy zawierał wskazanie na walutę (...). Powodowie składali wniosek za pośrednictwem doradcy kredytowego z firmy (...) SA, który przedstawił im ofertę kredytową pozwanego, jak i innych banków, wyjaśniając na czym polegają i czym się od siebie różnią – poszczególne kredyty hipoteczne w tym złotowe i walutowe ( indeksowane i denominowane). Przed złożeniem wniosku kredytowego powodowie otrzymali także Informację dla wnioskodawców ubiegających się o produkty hipoteczne indeksowane kursem waluty obcej , oparte na zmiennej stopie procentowej, co potwierdzili własnoręcznymi podpisami. W (...) tej wskazane zostało, że wybierając zadłużenie w walucie obcej kredytobiorcy korzystają aktualnie z oprocentowania niższego w porównaniu z kredytem złotowym i spłacają miesięcznie niższą ratę kredytu. Jednocześnie podkreślono, że zaciągając zobowiązanie w walucie obecnej, kredytobiorcy narażeni są na ryzyko zmiany kursów walutowych. W (...) zaprezentowany został również przykład obrazujący , jak kształtować będzie się rata kredytu w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej. Powodowie w dokumencie tym poświadczyli, iż zapoznali się z powyższą informacją oraz że w pierwszym rzędzie przedstawiono im ofertę kredytu w PLN, z którego rezygnują.

W związku ze złożonym przez powodów wnioskiem Bank sporządził również Symulacje kredytu dla wnioskowanej przez powodów kwoty, porównując zawnioskowany kredyt w (...) do kredytu w PLN, EURO oraz USD. Symulacje te każdorazowo wskazywały jako walutę kredytu (...), a przedstawione w nich przykłady wpływu zmiany stopy procentowej oraz kursu waluty na wysokość raty kredytu odnosiły się każdorazowo do kredytu indeksowanego do kursu (...) podobnie jak przygotowane wraz z symulacjami Harmonogramy Spłaty Kredytu – Wersja Uproszczona.

Również od dnia złożenia wniosku do dnia udzielenia kredytu powodowie negocjowali z Bankiem warunki cenowe kredytu, dążąc do obniżenia marży i prowizji dla kredytu w (...).

Dowody: wniosek kredytowy z dnia 22.04.2008 r., k. 140-144 ; Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o produkty hipoteczne, k. 145-146; symulacje, k.220-222; harmnogram spłaty kredytu – wersja uproszczona, k. 223-228; decyzje negocjacji cenowej, k. 203-207, zeznania św. G. B. –k. 543-544 , A. C.- k. 545-546, św. R. K.- k. 598-599.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie o sygn.. XVII AmC 426/09 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, za niedozwolone i zakazał wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi (...) postanowień wzorca umowy o treści:

a/ "Kredyt jest indeksowany do (...)/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...)/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy"

b/ "W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz , obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w banku (...) z dnia spłaty".

Powyższy wyrok jest prawomocny a postanowienia jego zostały wpisane do rejestru pod nr (...) i (...).

Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.12.2010 r., sygn.. XVII AmC 426/09, k. 31;

Opisany wyżej stan faktyczny jest w zasadzie bezsporny – wynika z dokumentów przedstawionych przez strony jak i zeznań wskazanych świadków. Strony nie zostały przesłuchane gdyż powód pomimo wezwania nie stawił się na przesłuchanie – a strona pozwana zrezygnowała z przesłuchania .

Sąd oddalił wnioski strony pozwanej o słuchanie dalszych świadków na okoliczności towarzyszące udzieleniu kredytu- bo te zostały już dostatecznie wyjaśnione jak i wniosek o powołanie biegłego z dziedziny finansów i bankowości na okoliczność czy kurs średni NBP jest kursem rynkowym oraz czy kurs kupna i sprzedaży (...) jest zbliżony do kursu rynkowego (k. 109) bo taki dowód w sprawie jest zbędny.

Zważyć zatem należy;

Powodowie domagają się w pierwszej kolejności ustalenia ,że par. 2 ust.2 umowy kredytowej jak i par.7 ust.1 z uwagi na zawierające ich zdaniem niedozwolone postanowienia nie wiążą ich w związku z czym powodowie domagają się w dalszej kolejności ustalenia ,że są oni zobowiązani do spłaty kredytu wynoszącego 972789,75 zł w 504 ratach miesięcznych wyrażonych w PLN w tym 6 rat obejmujących odsetki w okresie karencji spłaty kredytu oraz 498 równych rat miesięcznych które zawierają malejącą część odsetek oraz rosnącą część raty kapitałowej.

Powołują się na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – sygn. XVII AmC 426/09 z dnia 14 grudnia 2010r który orzekł o uznaniu za niedozwoloną klauzulę umowną- zgodnie z którą „ kredyt jest indeksowany do (...)/USD/EUR po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...)/USD/EUR według tabeli kursów walut obcych obowiązujących w banku millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w banku tabeli kursów walut obcych z dnia spłaty „

Tenże par. 2 umowy kredytowej stanowi że : „kredyt jest indeksowany do (...), po przeliczeniu wpłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna (...) według tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy" , natomiast par.7 ust. 1 umowy brzmi : " Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w (...) ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży (...) obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursu Walut Obcych w Banku (...) SA" jest niedozwolone i nie wiąże powodów,

Najpierw zauważyć należy ,że stwierdzenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie iż badane przez niego treści umowy – podobne do badanych w tej sprawie lub prawie identyczne z nimi zawierają niedozwolone postanowienia nie wyłącza obowiązku sądu w niniejszej sprawie dokonania własnej oceny legalności określonego postanowienia umowy w oparciu o okoliczności zawarcia konkretnej umowy.

Dalej wskazać jednak należy iż przywołany przez powodów wyrok sądu (...) z 14 grudnia 2010r stracił swą aktualność wobec treści przepisu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2011r o zmianie ustawy prawo bankowe obowiązującej od dnia 26 sierpnia 2011r. Przepis ten bowiem wprowadził możliwość wyeliminowania z obrotu prawnego postanowień umowy zawierających niejasne reguły przeliczenia należności kredytowych zarówno na przyszłość jak i w odniesieniu do wcześniej zawartych umów w części nie spłaconej. Zgodnie z jego treścią kredytobiorca może dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany omijając w ten sposób kurs waluty banku w którym zaciągnięty został kredyt ( tzw. spread)- a to jak podają powodowie stanowiło ten niejasny nieuzgodniony z nimi element umowy uzasadniający uznanie go za niedozwolony a więc i niewiążący. Co do spłaconych już rat kredytu co do których te nowe reguły nie obowiązują stwierdzić należy iż ich spłata dokonała się według określonego sposobu przeliczeń, który z chwilą spłaty skonkretyzował się a więc przestał być niejasny ( vide – takie stanowisko SN w wyroku z dnia 19.03.2015r – IV CSK 362/14)

Sąd bierze pod uwagę stan rzeczy z chwili orzekania. W chwili wyrokowania podnoszony w pozwie zarzut dotyczący przeliczania kwoty kredytu zgodnie z kursem kupna (...) według tabeli kursów walut obcych obowiązujących w banku (...) jest nieuzasadniony wobec możliwości wynikającej z nowej regulacji prawnej dokonywania spłaty kredytu z pominięciem kursu obowiązującego w tym banku .

Jeżeli chodzi o zarzut powodów iż nie negocjowano z nimi indywidualnie postanowień par.2 i 7 umowy to podkreślić należy iż powodowie byli informowani przez wyznaczoną do tego osobę o rodzaju kredytu na jaki się decydują o jego zaletach i wadach w tym ryzykach. Stwierdzenie „ kredyt jest indeksowany do (...) według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy „ jest określeniem wyróżniającym ten rodzaj kredytu , charakteryzującym go , decydującym o jego zasadniczych zasadach – stanowiącym o jego istotnych elementach – wpływających na ustaloną w nim wysokość oprocentowania – a w efekcie na wysokość spłacanych rat. Te cechy kredytu – jako istotne elementy umowy określają główne świadczenia stron a jako takie nie mogą być zgodnie z treścią art. 385 1 kc uznane za niewiążące jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W chwili obecnej ich niejednoznaczność ( związana z regułą stosowania kursu kupna (...) według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w banku (...) ) została wyeliminowana nowymi przepisami prawa bankowego wskazanymi wcześniej a obowiązującymi od 26 sierpnia 2011r.

Co się zaś tyczy zmienności kursu (...) , która wpływa oczywiście na wysokość raty kredytu to nie był w stanie przewidzieć ani bank ani powodowie w chwili zawierania umowy czy kurs ten będzie wzrastał , czy malał. W chwili zawierania umowy kurs ten był bardzo korzystny dla kredytobiorców co zresztą zadecydowało o wyborze tego rodzaju kredytu, a nie np. kredytu złotówkowego, który był znacznie wyżej oprocentowany a przez to i droższy choć z drugiej strony pewny co do wysokości rat, które są stałe przez cały okres spłaty. Ryzyko zmienności kursu waluty obcej jest immanentną cechą kredytu indeksowanego do takiej waluty i stanowi jego cechę istotną . Na takie ryzyko powodowie się zgodzili - wybierając ten właśnie rodzaj kredytu. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt iż powód jest prawnikiem – praktykującym adwokatem ,trudno byłoby zgodzić się z poglądem iż nie zrozumiał istotnych elementów zawieranej z bankiem umowy ani nie przewidywał związanego z nim ryzyka .

W tej sytuacji sąd nie mógł uwzględnić powództwa i ustalić ,że wskazane w pozwie dwa paragrafy umowy kredytowej nie wiążą stron oraz dokonać zmiany sposobu spłaty kredytu w odmienny niż reguluje to umowa sposób. Na marginesie dodać należy iż powodowie( reprezentowani notabene przez profesjonalnego pełnomocnika) nie wskazali w pozwie w punkcie 3 żądania jak miałoby się kształtować oprocentowanie równych rat które mają spłacać- czy według oprocentowania jak w kredycie indeksowanym do waluty obcej czy w inny sposób - co już tylko z tego względu czyni to żądanie niewykonalnym. Nadto zauważyć należy iż uwzględnienie tego typu żądania byłoby ingerencją sądu w treść zawartej między stronami umowy a konkretnie kształowało by prawa i obowiązki stron w odmienny niż w umowie sposób – co nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa ani okolicznościach sprawy. Przecież gdyby umowa miała mieć postać jakiej domagają się obecnie powodowie to mogłaby w ogóle nie być zawarta przez pozwany bank.

Z omówionych wyżej względów zbędne było powoływanie biegłego na wskazane przez stronę pozwaną okoliczności – tak jak i słuchanie kolejnych jej świadków.

Orzeczono zatem jak w sentencji na mocy przywołanych przepisów i art. 385 1kc. O kosztach orzeczono na mocy art. 98 kpc w zw. z par. 6 p.7 Rozp. Min. Spr. Z dnia 28.09.2002r .