Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Anna Filipiak

Protokolant : sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu – Tomasza Ziewca

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17.03.2015r. i 21.04.2015r.

sprawy:

K. K.

syna S. i B. z d. S.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 grudnia 2014r. w W. znieważył funkcjonariusza Policji st. post. R. N. podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że podczas czynności związanych z legitymowaniem go i przeprowadzaniem kontroli pojazdu kierował wobec niego wyzwiska powszechnie uznane za obelżywe,

tj. o przestępstwo z art. 226 §1 k.k.

1.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego powyżej, z tym, że przyjmuje, iż znieważył funkcjonariusza policji dwukrotnie podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru - to jest popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 226 § 1 k.k. w związku z art. 34 § 1 i § 2 pkt 2 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 36 § 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego do pisemnego przeproszenia R. N. w formie listu poleconego skierowanego do pokrzywdzonego za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w W. w terminie siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3.  na podstawie art. 63 §1 k.k. na poczet kary orzeczonej powyżej zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie w dniach 15 i 16 grudnia 2014r. i uznaje karę ograniczenia wolności za wykonaną w zakresie czterech dni;

4.  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz.223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 70 zł i wymierza mu opłatę w wysokości 120 zł.

SSR Anna Filipiak