Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 9/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gostyninie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Ostrowska

Protokolant:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2015 r.

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o zapłatę

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki J. G. kwotę 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od powódki J. G. na rzecz pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 1.200zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.