Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 152/15

UZASADNIENIE

Oskarżony M. S. (1)w okresie od 11 do 12 sierpnia 2015 roku w Wąbrzeźnie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonych dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z lokali handlowych różnego rodzaju artykuły spożywczo-przemysłowe o łącznej wartości 441,58 zł, w tym:

- w dniu 11 sierpnia 2015 roku ze sklepu spożywczo-przemysłowego przy ulicy (...), zabrał w celu przywłaszczenia wódkę (...)wartości 85,90 zł, papierosy (...)wartości 15,00 zł i papierosy (...)wartości 14,20 zł, powodując przez to stratę w łącznej kwocie 115,10 zł na szkodę T. W.

- w dniu 11 sierpnia 2015 roku ze sklepu (...) przy ulicy (...), zabrał w celu przywłaszczenia wódkę (...) wartości 99,99 zł, papierosy (...) wartości 15,00 zł i papierosy (...) wartości 12,29 zł, powodując przez to stratę w łącznej kwocie 127,28 zł, na szkodę I. Z.,

- w dniu 12 sierpnia 2015 roku ze sklepu (...) przy ulicy (...), zabrał w celu przywłaszczenia wódkę (...) wartości 30,80 zł, paczkę papierosów (...) wartości 14,20 zł, paczkę papierosów (...) wartości 15,00 zł i loda „rożka” wartości 1,10 zł, powodując przez to stratę w łącznej kwocie 61,10 zł na szkodę M. S. (2),

- w dniu 12 sierpnia 2015 roku ze Stacji Paliw (...)przy ulicy (...), zabrał w celu przywłaszczenia wódkę (...)wartości 109,00 zł, paczkę papierosów (...)wartości 14,20 zł i paczkę papierosów (...)wartości 15,00 zł, powodując przez to stratę w łącznej kwocie 138,10 zł na szkodę wskazanej stacji (dowód: wyjaśnienia oskarżonego – k.25 i 28, zeznania świadków: A. L.– k.4, I. Z.– k.5v, N. Z.– k.9, B. U.– k.14, M. S. (2)– k.15v, J. O.– k.31v i T. W.– k.34v).

M. S. (1) był uprzednio wielokrotnie karany, a w okresie od 30 września 2012r. do 24 lutego 2014r. wraz z zaliczeniem okresów od 17 marca 2009 roku do 17 marca 2009 roku, od 20 marca 2009 roku do 22 marca 2009 roku i od 30 maja 2009 roku do 30 maja 2009 roku odbył karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 278§1 kk i art. 279§1 kk (dowód: odpis wyroku – k.41-41v).

Oskarżony M. S. (1) w dochodzeniu przyznał się do winy i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Sąd dał wiarę jego wyjaśnieniom albowiem znajdują one całkowite oparcie w zeznaniach wszystkich świadków, którzy są osobami obcymi dla oskarżonego, którym nie zależy na jego skazaniu, zatem ich zeznania należy również uznać za wiarygodne.

Oskarżony zachowaniem swym wyczerpał znamiona przestępstwa z art.278§1 kk w zw. z art.12 kk i w zw. z art.64§1 kk.

Wymierzając oskarżonemu uzgodnioną w trybie art.335 kpk karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Sąd nie stwierdził istnienia okoliczności łagodzących poza przyznaniem się do winy. Natomiast do okoliczności obciążających zaliczono uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego (k.45-45v) oraz działanie oskarżonego z pewnym wyrachowaniem (liczył on na oddzielne potraktowanie wszystkich kradzieży jako wykroczeń i skazanie na mniej dolegliwą karę). W ocenie Sądu wobec tego oskarżonego nie istnieje żadna pozytywna prognoza penitencjarna, która umożliwiłaby warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary. Kara 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności jest w ocenie sądu adekwatna do stopnia winy, wartości wyrządzonej szkody, winna spełnić swe zadania w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej.

O kosztach orzeczono na podstawie art.624§1 kpk i § 14 ust.2 pkt 1 w zw. z § 16 oraz §§ 19 i 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 461).

Sędzia: Hanna Woźniak