Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1290/12

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lipca 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Małgorzata Bohun

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Anna Guzińska

Małgorzata Lamparska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna

przeciwko: Wspólnocie Mieszkaniowej w budynku przy Pl . (...) w U.

o uchylenie uchwały

na skutek zażalenia strony pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 21 maja 2012r., sygn. akt I C 265/12

p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Opolu do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Opolu udzielił zabezpieczenia powództwa o uchylenie uchwał strony pozwanej w ten sposób, że wstrzymał wykonanie uchwał nr(...)z dnia 2 stycznia 2012 r. strony pozwanej, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Okręgowy ograniczył się do przytoczenia stanowiska strony powodowej w zakresie jego roszczenia oraz wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz do przytoczenia treści przepisów art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali, art. 730 1 k.p.c. oraz art. 736§1 k.p.c. Nadto w lapidarny sposób stwierdził, że powód spełnił obie przesłanki zabezpieczenia, gdyż „ z treści zaskarżonych uchwał i kolejnych dowodów” wynika, iż brak zabezpieczenia będzie skutkował naruszeniem praw strony powodowej, a brak zabezpieczenia w sposób oczywisty osiągnięcie celu postępowania. Nadto Sąd wskazał, uznając wniosek powoda za zasadny, że wstrzymanie wykonania uchwały nie obciąża strony pozwanej ponad miarę.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła strona pozwana, wnosząc o jego zmianę polegającą na odstąpieniu od wstrzymania wykonania uchwał. Skarżący zarzucił postanowieniu niezasadność podnosząc, że zaskarżone uchwały są zasadne, gdyż prowadzą do sprawiedliwego i solidarnego ponoszenia kosztów ogrzewania lokali. Skarżący podniósł nadto, że wstrzymanie wykonania uchwały jest korzystne jedynie dla skarżącego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zażalenie jest zasadne, jednakże nie z powodów wskazanych w jego treści.

Zgodnie z przepisem art. 730¹§1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przepis ten określa merytoryczne podstawy zabezpieczenia, które wymagają uprawdopodobnienia, polegającego w postępowaniu zabezpieczającym, mając na względzie treść art. 243 k.p.c., na tym, że uprawniony winien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną. Roszczenie jest wiarygodne, jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje i jest wymagalne. Roszczenie powinno mieć również swoją podstawę prawną (choć jej wskazanie oczywiście nie stanowi obowiązku podmiotu ubiegającego się o udzielenie zabezpieczenia), albowiem roszczenie nieznajdujące uzasadnienia w normie prawa materialnego albo sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego nie może być zabezpieczone. Uprawdopodobnienie może polegać na przedstawieniu dokumentów lub innych środków dowodowych, wskazujących na okoliczności faktyczne, z których wynika roszczenie (art. 243 k.p.c.). Uprawdopodobnienie, co nie może budzić wątpliwości stanowi słabszą formę niż udowodnienie (nie są więc np. wymagane niepodważalne dowody), jednak oznacza takie uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń, które daje przekonanie o jego prawdopodobieństwie, a nawet pewność, będące wynikiem postępowania, zmierzającego do poznania rzeczywistości, ale bez zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. Roszczenie jest zatem uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie. Argumenty te w znacznej mierze należy odnieść do obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zaskarżone postanowienie zapadło w postępowaniu, w którym Sąd Okręgowy de facto nie rozpoznał istoty sprawy tj. nie dokonał prawidłowej weryfikacji (a de facto jakiejkolwiek) merytorycznych przesłanek zabezpieczenia i to zarówno w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia, jak też interesu prawnego w jego udzieleniu. Analiza uzasadnienia zaskarżonego postanowienia w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że Sąd Okręgowy ograniczył się jedynie do przytoczenia przepisów prawa i lapidarnego wskazania, że przesłanki zabezpieczenia tak w postaci uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w jego udzieleniu zostały przez stronę powodową wykazane. Taka sytuacja nie może zyskać akceptacji. Nie jest badaniem czy strona powodowa uprawdopodobniła roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jedynie arbitralne stwierdzenie, że okoliczności te zostały przez stronę wykazane. Bez odwołania się do dokładnego (a nie ogólnikowego) stwierdzenia co wskazywało na uprawdopodobnienie roszczenia i interesu prawnego (jaki materiał przedstawiony przez stronę powodową wskazuje na dopuszczalność zaskarżenia uchwał, jakie prawa strony i osób trzecich zostaną naruszone w skutek braku zabezpieczenia) nie sposób mówić o jakiejkolwiek weryfikacji spełnienia przez stronę powodową przesłanek zabezpieczenia a tym samym rozpoznania istoty wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Ogólnikowość rozważań Sądu Okręgowego oraz brak jakichkolwiek ocen i argumentów rzetelnie konfrontujących treść stosownych przepisów prawa z realiami sprawy prowadzą do jednoznacznego wniosku, że zaskarżone postanowienie nie odpowiadało wymogom przewidzianym w przepisie art. 328§2 k.p.c. w zw. z art.
361 k.p.c.
i de facto nie było weryfikowalne w toku kontroli instancyjnej. Z uwagi na to koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w celu prawidłowego rozpoznania wniosku na gruncie przywołanych przez ten Sąd przepisów, przy uwzględnieniu istniejącego w sprawie materiału dowodowego, treści samego roszczenia, argumentacji powodów dotyczącej podstaw uchylenia zaskarżonej uchwały oraz podnoszonych obecnie przez obie strony okoliczności.

Z powołanych względów Sąd Apelacyjny w oparciu o treść art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397§2 zd. 1 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę w zaskarżonym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Z/

1.  odnot.;

2.  odpis dor. pełn. powoda i pozwanemu.

mw