Pełny tekst orzeczenia

III AUz 23/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Białecka (spr.)

Sędziowie: SA Romana Mrotek

SA Beata Górska

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania R. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o przywrócenie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

na skutek zażalenia ubezpieczonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 stycznia 2016 roku, sygn. akt VI U 683/15

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie

SSA Beata Górska SSA Barbara Białecka SSA Romana Mrotek

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z odwołania R. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o przywrócenie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy odrzucił zażalenie ubezpieczonego na postanowienie z dnia 8 grudnia 2015 r. W uzasadnieniu Sąd podał, że R. R. w dniu 29.12.2015 r. złożył zażalenie, zatytułowane: „odwołanie”, na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 08.12.2015 r. odrzucające jego odwołanie oraz przekazujące wniosek o przywrócenie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy organowi rentowemu do rozpoznania. Zgodnie z przepisem art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. W przedmiotowej sprawie postanowienie zostało ogłoszone ubezpieczonemu na rozprawie w dniu 08.12.2015 r. Sąd pouczył go o sposobie i terminie wniesienia zażalenia. Ubezpieczony w ustawowym terminie wystąpił z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie mu odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Postanowienie to otrzymał dnia 21.12.2015 r. wobec czego termin do wniesienia zażalenia, zgodnie z dyspozycją cyt. powyżej przepisu, upłynął dnia 28.12.2015 r. o godzinie 24.00. Dnia 29.12.2015 r. postanowienie stało się prawomocne. Wobec faktu, że ubezpieczony zażalenie wniósł po terminie bo dnia 29.12.2015 r. Sąd Okręgowy uznał, że czynność ta stała się bezskuteczna, zgodnie z treścią art. 167 k.p.c., w myśl którego nie dochowanie ustawowo zakreślonych terminów (przed których upływem czynność winna być dokonana) powoduje bezskuteczność danej czynności procesowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł ubezpieczony, zaskarżając je w całości wniósł o jego uchylenie. Ubezpieczony podniósł, że w pouczeniu o zażaleniu Sąd nie podał, czy termin jest liczony w dniach roboczych czy „kalendarzowych”.

Organ rentowy nie wniósł odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie ubezpieczonego jest nieuzasadnione.

Słusznie Sąd Okręgowy uznał zażalenie R. R. na postanowienie z dnia 8 grudnia 2015r. za spóźnione.

W myśl art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

W myśl art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca…

Bieg terminów oznaczonych w tygodniach, miesiącach, latach rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie początkujące termin, a nie w dniu następującym po tym zdarzeniu, jak to ma miejsce w przypadku terminów oznaczonych w dniach (komentarz do art. 112 kodeksu cywilnego A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska -Pieczniak i in. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009.)

Skoro zatem ubezpieczonemu doręczono odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem w dniu 21 grudnia 2015r. w poniedziałek to termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 28 grudnia 2015r. też w poniedziałek.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego(art. 115 k.c.), natomiast dni wolne od pracy w trakcie terminu nie podlegają wyłączeniu z tego terminu i nie mogą powodować jego wydłużenia.

Mając powyższe na uwadze zażalenie ubezpieczonego na postanowienie z dnia 8 grudnia 2015r., złożone 29 grudnia 2015r. należało uznać za wniesione po terminie i je odrzucić, co prawidłowo uczynił Sąd Okręgowy.

Nie ma zatem podstaw do uwzględnienia niniejszego zażalenia i jako bezzasadne podlega ono oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§ 2 k.p.c.

SSA Beata Górska SSA Barbara Białecka SSA Romana Mrotek